pixelg
SA - R - 2020-03-27 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - R - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-27
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEXMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-700Lubliniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich54
(ulica)(numer)
(0-34) 3515 600(0-34) 3515 601
(telefon)(fax)
lentex@lentex.com.plwww.lentex.com.pl
(e-mail)(www)
575-00-07-888150122050
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów173 273173 72340 28040 714

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)30 45232 7737 0797 681

Zysk/strata ze sprzedaży55 35158 90412 86713 805

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)22 15524 6395 1505 774

Zysk (strata) brutto35 82332 5598 3287 631

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej30 40827 8397 0696 524

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej0000

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy30 40827 8397 0696 524

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej30 04527 9576 9846 552

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej18 0105 6224 1871 318

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(46 845)(41 543)(10 890)(9 736)

Przepływy pieniężne netto - razem1 210(7 964)281(1 866)

Liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach47 278 82848 858 35847 278 82848 858 358

Zysk na jedną akcję0,640,570,150,13

Liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach47 278 82848 858 35847 278 82848 858 358

Rozwodniony zysk na jedna akcję0,640,570,150,13


31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018

Aktywa razem282 835290 13566 41767 473

Zobowiązania75 70361 96417 77714 410

Zobowiązania długoterminowe24 8697 2545 8401 687

Zobowiązania krótkoterminowe50 83454 71011 93712 723

Kapitał własny207 132228 17148 64053 063

Kapitał podstawowy20 03220 0324 7044 659

Liczba akcji43 972 52348 858 35843 972 52348 858 358

Wartość księgowa na jedną akcję4,384,671,031,09

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585- dla okresu od 01.01.2018 do 31.12.2018: Tabela kursów nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018r. 1 EUR = 4,3000a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł (stan na 31.12.2019r.) / średnioważona liczba akcji w 2019 roku = 207.132 / 47.278.828 = 4,38złb) wartość księgowa na 1 akcję = Kapital własny w tys. zł (stan na 31.12.2018r.) / średnioważona liczba akcji w 2018 roku = 228.171 / 48.858.358 = 4,67zł2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 miesięcy 2019r. (12 miesięcy 2018r.) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 12 miesięcy 2019r. - 4,3018 (z 12 miesięcy 2018r. - 4,2669).3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN / kurs średni EUR za ostatnie 12 miesięcy 0,64 zł/akcję : 4,3018 = 0,15 EUR/akcję


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTURaport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List Prezesa Zarządu Lentex 2019.pdfList Prezesa Zarządu Lentex S.A. 2019

JSF Lentex SA_31.12.2019.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe Lentex S.A. za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex 2019.pdfSprawozdanie z działalności GK Lentex za rok 2019

LENTEX S.A. Sprawozdanie BR 2019 - MSSF JZP 27-03-2020.pdfSprawozdanie z badania JSF Lentex za rok 2019

Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej Lentex S.A. 2019.pdfOświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Lentex S.A. 2019

Informacja Zarządu Lentex S.A. 2019.pdfInformacja Zarządu Lentex S.A. 2019PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-27Wojciech HoffmannPrezes Zarządu


2020-03-27Barbara TrendaCzłonek Zarządu


2020-03-27Adrian GrabowskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-27Anna WojciechowskaGłówna Księgowa

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy