pixelg
SA - RS - 2020-03-27 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-27
LENTEX SA
(pełna nazwa emitenta)
LENTEXMateriałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
42-700Lubliniec
(kod pocztowy)(miejscowość)
ul. Powstańców Śląskich54
(ulica)(numer)
(0-34) 3515 600(0-34) 3515 601
(telefon)(fax)
lentex@lentex.com.plwww.lentex.com.pl
(e-mail)(www)
575-00-07-888150122050
(NIP)(REGON)
Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Konduktorska 33, 40-155 Katowice
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

20192018*20192018*

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów**320 840336 22374 58378 798

EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)**46 01450 70710 69611 884

Zysk/strata ze sprzedaży**87 52893 63220 34721 944

Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)**28 49233 6826 6237 894

Zysk (strata) brutto**28 40432 8646 6037 702

Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej21 62326 1225 0276 122

Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej-17 4249 022-4 0502 114

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy4 19935 1449768 236

Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej8 34928 5341 9416 687

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej61 55161 73714 30814 469

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej47 320-13 91811 000-3 262

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-70 234-58 571-16 327-13 727

Przepływy pieniężne netto - razem38 637-10 7528 982-2 520

Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach47 278 82848 858 35847 278 82848 858 358

Zysk na jedną akcję***0,180,580,040,14

Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach47 278 82848 858 35847 278 82848 858 358

Rozwodniony zysk na jedna akcję***0,180,580,040,14


31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018

Aktywa razem500 183594 975117 455138 366

Zobowiązania134 709155 77931 63336 228

Zobowiązania długoterminowe58 89654 47213 83012 668

Zobowiązania krótkoterminowe75 81395 92917 80322 309

Kapitał własny365 474439 19685 822102 139

Kapitał podstawowy20 03220 0324 7044 659

Liczba akcji43 972 52348 858 35843 972 52348 858 358

Wartość księgowa na jedną akcję***7,738,991,822,09

* Prezentowane dane porównywalne zostały przekształcone w związku z wydzieleniem w 2019 roku działalności zaniechanej, co zostało zaprezentowane w nocie 8 niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.** Prezentowane dane uwzględniają tylko działalność kontynuowaną. Wielkości dotyczące działalności zaniechanej zostały opisane w nocie 37 niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.*** Dane zaprezentowane zostały w złotych/euro i uwzględniają działalność kontynuowaną i zaniechaną

1. Wybrane pozycje aktywów i pasywów przeliczono na EUR wg kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP:- dla okresu od 01.01.2019 do 31.12.2019: Tabela kursów nr 251/A/NBP/2019 z dnia 31.12.2019r. 1 EUR = 4,2585- dla okresu od 01.01.2018 do 31.12.2018: Tabela kursów nr 252/A/NBP/2018 z dnia 31.12.2018r. 1 EUR = 4,3000a) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 31.12.2019r.) / średnioważona liczba akcji w 2019 roku = 365.474 / 47.278.828 = 7,73 złb) wartość księgowa na 1 akcję = Kapitał własny w tys. zł (stan na 31.12.2018r.) / średnioważona liczba akcji w 2018 roku = 439.196 / 48.858.358 = 8,99 zł2. Wybrane pozycje rachunku zysków i strat za 12 miesięcy 2019r. (12 miesięcy 2018 r.) przeliczono na EUR wg kursu będącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Prezesa NBP z 12 miesięcy 2019r. - 4,3018 (z 12 miesięcy 2018r. - 4,2669).3. Zysk na jedną akcję zwykłą w EUR = zysk na jedną akcję w PLN / kurs średni EUR za ostatnie 12 miesięcy = 0,18 zł/akcję / 4,3018= 0,04 EUR/akcję


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List Prezesa Zarządu GK Lentex 2019.pdfList Prezesa Zarządu Grupa Kapitałowa Lentex 2019

SSF GK LENTEX 31.12.2019.pdfSprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa Lentex za rok 2019

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Lentex 2019.pdfSprawozdanie z działalności Lentex oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok 2019

GK Lentex Sprawozdanie BR 2019 - MSSF JZP konsolidacja informacje niefinansowe 27-03-2020.pdfSprawozdanie z badania SSF GK Lentex 2019

Oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej Lentex S.A. 2019.pdfOświadczenia i ocena Rady Nadzorczej Lentex 2019

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych GK Lentex 2019.pdfSprawozdanie na temat informacji niefinansowy Grupy kapitałowej Lentex 2019

Informacja Zarządu Lentex S.A. 2019.pdfInformacja Zarządu Lentex 2019PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-27Wojciech HoffmannPrezes Zarządu


2020-03-27Barbara TrendaCzłonek Zarządu


2020-03-27Adrian GrabowskiCzłonek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-27Anna WojciechowskaGłówna Księgowa

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy