pixelg
umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego - 2020-09-04 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2020
Data sporządzenia:2020-09-04
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej "Spółka") informuje, iż powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy postanowienia z dnia 28 sierpnia 2020 roku, wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 1.001.596,38 zł oraz zmian Statutu Spółki uchwalonych na podstawie Uchwały Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 02 lipca 2020 roku (dalej NWZ ), która została podana do publicznej wiadomości w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 02 lipca 2020 roku.

Po rejestracji przez Sąd wskazanego powyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi on obecnie 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 46.415.440 (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki po zarejestrowaniu ww. obniżenia kapitału zakładowego Spółki wynosi 46.415.440 głosów.

Wskazane powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpiło poprzez umorzenie dobrowolne 2.442.918 (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiemnaście) sztuk akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.001.596,38 zł (jeden milion tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt sześć złotych i trzydzieści osiem groszy). Liczba głosów odpowiadająca umorzonym akcjom wynosiła 2.442.918 głosów.

Umorzone akcje własne zostały nabyte w ramach ogłoszonej w dniu 23 maja 2019 roku Oferty zakupu akcji własnych Spółki, celem wykonania Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A. (zmienionej następnie na mocy Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych "Lentex" S.A.), za wynagrodzeniem wypłaconym wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału, tj. z kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu zgodnie z Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 października 2018 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki w związku z dokonaną przez Sąd rejestracją zmian w Statucie Spółki przyjętych w Uchwale Nr 6 NWZ przedstawia poniżej wykaz powyższych zmian Statutu, a także przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany, który stanowi załącznik do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

W Statucie Spółki zmienia się Artykuł 9 ust. 9.1. o dotychczasowym brzmieniu:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.031.926,78 zł (dwadzieścia milionów trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) i dzieli się na 48.858.358 (czterdzieści osiem milionów osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.
poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.030.330,40 zł (dziewiętnaście milionów trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści złotych i czterdzieści groszy) i dzieli się na 46.415.440 (czterdzieści sześć milionów czterysta piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści) akcji o wartości nominalnej 0,41 zł (zero złotych i czterdzieści jeden groszy) każda, wyemitowanych kolejno jako akcje serii od A do H. Wszystkie akcje serii od A do H są równe w prawach.
Podstawa prawna: § 6 w zw. z § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).
Załączniki
PlikOpis
Statut_LENTEX_S.A._tekst_jednolity_po_NWZ_z_02.07.2020.pdfTekst jednolty Statutu Spółki uwzględniający zmiany uchwalone na ocy Uchwały Nr 6 NWZ z dnia 02.07.2020r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-04Barbara TrendaCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lentex SA
LENTEX
2020-10-28 wyniki Q3.2020
2020-10-21 wyniki Q3.2020
2020-10-02 umorzenie akcji własnych w KDPW
2020-09-09 akcje w posiadaniu Leszka Sobika
2020-09-07 akcje w posiadaniu własnym
2020-09-04 umorzenie akcji własnych oraz rejestracja przez sąd obniżenia kapitału zakładowego
2020-08-28 SA - PSr
2020-07-27 wyniki za I półrocze 2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy