pixelg
wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki - 2020-03-23 - LENTEX SA (lentex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

wpływ koronawirusa COVID-19 na działalność spółki - komunikat spółki LENTEX SA (lentex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr8/2020

Data sporządzenia: 2020-03-23
Skrócona nazwa emitenta
LENTEX
Temat
Ocena wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu (dalej Spółka ) niniejszym przekazuje informację na temat dokonanej oceny możliwego wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność i wyniki finansowe Spółki lub jej grupy.
W ocenie Zarządu, po przeprowadzonych wstępnych analizach, należy uznać, że pojawienie się okoliczności niepewnych i nieprzewidywalnych, wynikających z pandemii zakażeń wirusem SARS-CoV-2 (koronawirus COVID-19) oraz związane z tym nie tylko krajowe, ale i ogólnoświatowe konsekwencje epidemiologiczne, mogą w perspektywie krótko- i długoterminowej negatywnie wpłynąć na działalność, możliwości rozwoju i kondycję finansową Spółki w poniżej przedstawionym zakresie.

Z uwagi na znaczące ograniczenie w ostatnich dniach produkcji w branży automotive, zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych, które spowodowane jest istniejącym na świecie zagrożeniem epidemiologicznym związanym w koronawirusem COVID-19, przedmiotowe ograniczenie produkcji może mieć istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.
Na chwilę obecną, mając na uwadze ogólnodostępne informacje, a także biorąc pod uwagę zmienność sytuacji na świecie w związku z falą zachorowań i istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, nie jest możliwym oszacowanie długości okresu znacznego ograniczenia produkcji w fabrykach z branży automotive, a tym samym oszacowanie ewentualnego wpływu na wyniki finansowe Spółki.

Zarząd spodziewa się wpływu wskazanego powyżej znacznego ograniczenia produkcji na wyniki finansowe Spółki począwszy od II kwartału 2020 roku, gdyż do chwili obecnej działalność Spółki odbywała się zgodnie z założeniami.

Jednocześnie Spółka odnotowuje zwiększenie produkcji w innych branżach segmentu włóknin, w szczególności branży higienicznej, co może w ocenie Zarządu częściowo zniwelować ewentualny negatywny wpływ na wyniki finansowe Spółki w związku z powyższym ograniczeniem produkcji w branży automotive.

Odnosząc się do segmentu podłóg Spółka otrzymuje sygnały o ograniczeniu zamówień w związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym, w szczególności na rynku krajowym, co w ocenie Zarządu może mieć istotny negatywny wpływ na osiągane wyniki finansowe w tym segmencie, jednak na chwilę obecną nie można określić wielkości wpływu zaistniałej sytuacji na wyniki finansowe.

W zakresie segmentów operacyjnych Grupy Kapitałowej Gamrat, z informacji uzyskanych bezpośrednio ze spółki zależnej Gamrat S.A. z siedzibą w Jaśle wynika, że sygnały o spowolnieniu spowodowane istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym dotyczą segmentu podłóg oraz profili, natomiast na chwilę obecną w segmencie rur produkcja odbywa się normalnie i nie ma sygnałów od klientów o planowanym ograniczeniu zamówień w najbliższym czasie.

Mając na uwadze dynamiczną sytuację zagrożenia epidemiologicznego związanego z koronawirusem COVID-19 Zarząd wskazuje, że nie sposób na chwilę obecną określić okresu i intensywności wpływu zagrożenia na wyniki finansowe Spółki oraz całej Grupy, w szczególności w dłuższej perspektywie czasu.

Zarząd na bieżąco analizuje sytuacje związaną z istniejącym zagrożeniem, podejmuje działania mające na celu ograniczenie w możliwym zakresie jego wpływu na działalność Spółki, a w przypadku istotnej zmiany sytuacji związanej z zagrożeniem spowodowanym koronawirusem COVID-19, stosowne informacje w tym zakresie przekaże do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1) oraz zalecenia Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z dnia 11 marca 2020 roku.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-23Wojciech HoffmannPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:LENTEX SA
Nazwa skrócona jednoskti:LENTEX
Adres:ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec
Telefon:(0-34) 3515 600
Fax:(0-34) 3515 601
Email:lentex@lentex.com.pl
www:www.lentex.com.pl
NIP:575-00-07-888
REGON:150122050

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy