pixelg
SA-QSr3 - 2020-10-29 - GRUPA LOTOS SA (lotos)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki GRUPA LOTOS SA (lotos) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i
Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-10-29
GRUPA LOTOS SA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA LOTOSPaliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-718Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Elbląska135
(ulica)(numer)
058 3087111058 3018838
(telefon)(fax)
lotos@grupalotos.plwww.lotos.pl
(e-mail)(www)
5830000960190541636
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw mln.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Grupa Kapitałowa LOTOSw mln złw mln złw mln EURw mln EUR
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 15.705,022.280,83.535,65.171,2
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (1.414,2)1.517,3 (318,4)352,2
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1.717,2)1.121,4 (386,6)260,3
Zysk/(Strata) netto (1.138,7)798,9 (256,3)185,4
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.138,7)798,9 (256,3)185,4
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym----
Całkowite dochody/(straty) ogółem (1.064,8)795,4 (239,7)184,6
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej (1.064,8)795,4 (239,7)184,6
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym----
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1.731,21.997,3389,7463,6
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (735,5) (254,4) (165,6) (59,0)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (918,7) (1.354,4) (206,8) (314,3)
Przepływy pieniężne netto razem77,0388,517,390,2
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (6,16)4,32 (1,39)1,00
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (6,16)4,32 (1,39)1,00
w mln złw mln złw mln EURw mln EUR
Stan naStan naStan naStan na
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
(niebadane) (badane)(niebadane) (badane)
Aktywa razem21.039,623.672,14.647,85.558,8
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej11.465,612.715,32.532,82.985,9
Udziały niekontrolujące0,10,10,00,0
Kapitał własny razem11.465,712.715,42.532,82.985,9
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
mln PLNmln PLNmln EURmln EUR
9 miesięcy9 miesięcy9 miesięcy9 miesięcy
zakończonezakończonezakończonezakończone
30.09.202030.09.201930.09.202030.09.2019
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 13.342,019.930,43.003,64.625,7
Zysk/(Strata) operacyjny/(a) (1.396,2)682,2 (314,3)158,3
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem (1.146,0)781,1 (258,0)181,3
Zysk/(Strata) netto (877,7)693,5 (197,6)161,0
Całkowite dochody/(straty) ogółem (770,1)675,3 (173,4)156,7
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej344,5876,977,6203,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej141,1155,031,836,0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (597,2) (1.139,5) (134,5) (264,5)
Przepływy pieniężne netto razem (111,6) (107,6) (25,1) (25,0)
Podstawowy/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (4,75)3,75 (1,07)0,87
Rozwodniony/(a) zysk/(strata) netto na jedną akcję (w złotych/EUR) (4,75)3,75 (1,07)0,87
mln PLNmln PLNmln EURmln EUR
Stan naStan naStan naStan na
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa razem14.604,816.475,63.226,33.868,9
Kapitał własny9.384,310.339,32.073,12.427,9

W celu przeliczenia pozycji wykazanych w tabeli "Wybrane dane finansowe" na EUR zastosowano następujące kursy wymiany:
Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono stosując średni kurs NBP obowiązujący w dniu kończącym okres sprawozdawczyna dzień 30.09.2020 1 EUR = 4,5268 PLNna dzień 31.12.2019 1 EUR = 4,2585 PLNPozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono stosując kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP ustalonych na ostatni dzień każdego miesiąca kalendarzowego okresu sprawozdawczego:
9 miesięcy zakończone 30.09.2020 1 EUR = 4,4420 PLN9 miesięcy zakończone 30.09.2019 1 EUR = 4,3086 PLN

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa Kapitałowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kw. 2020.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS Kwartalny raport finansowy 3 kw. 2020
Grupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe 3kw. 2020.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS Wybrane dane finansowe 3kw. 2020
Grupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarządu i informacje dodatkowe 3kw. 2020.pdfGrupa Kapitałowa LOTOS Komentarz Zarządu i informacje dodatkowe 3kw. 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Paweł Jan MajewskiPrezes Zarządu
2020-10-29Artur CieślikWiceprezes Zarządu
2020-10-29Marian Roman KrzemińskiWiceprezes Zarządu
2020-10-29Zofia Maria ParyłaWiceprezes Zarządu
2020-10-29Piotr Walczak Wiceprezes Zarządu
2020-10-29Jarosław Adam WittstockWiceprezes Zarządu
2020-10-29Tomasz PołudniewskiGłówny Księgowy


Nazwa jednostki:GRUPA LOTOS SA
Nazwa skrócona jednoskti:GRUPA LOTOS
Adres:Elbląska 135, 80-718 Gdańsk
Telefon:058 3087111
Fax:058 3018838
Email:lotos@grupalotos.pl
www:www.lotos.pl
NIP:5830000960
REGON:190541636

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy