pixelg
SA - QSr3 - 2019-11-21 - LUBAWA SA (lubawa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki LUBAWA SA (lubawa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2019
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2019-11-21
LUBAWA SA
(pełna nazwa emitenta)
LUBAWALekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
64-400Ostrów Wielkopolski
(kod pocztowy)(miejscowość)
Staroprzygodzka117
(ulica)(numer)
+48 62 737 57 00+48 62 737 57 08
(telefon)(fax)
info@lubawa.com.plwww.lubawa.com.pl
(e-mail)(www)
744-00-04-276510349127
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

SKONSOLIDOWANE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów181 928172 38242 22440 527

Wynik z działalności operacyjnej15 9866 3073 7101 483

Wynik przed opodatkowaniem19 3302 8094 486660

Wynik netto15 7701 8543 660436

Inne całkowite dochody1 92510344724

Łączne całkowite dochody17 6951 9574 107460

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-10 174-5 814-2 361-1 367

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 113-18 225490-4 285

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 23924 0132885 645

Przepływy pieniężne netto razem-6 822-26-1 583-6

Średnioważona liczba akcji (w szt.)109 270 000109 270 000109 270 000109 270 000

Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,140,020,030,00

Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,100,010,020,00


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa trwałe240 254242 24254 93356 335

Aktywa obrotowe155 540154 63335 56335 961

Aktywa razem395 794396 87590 49692 297

Zobowiązania długoterminowe53 08650 12812 13811 658

Zobowiązania krótkoterminowe107 248128 98424 52229 996

Kapitał własny235 460217 76353 83750 643

JEDNOSTKOWE

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów27 56417 3136 3974 070

Wynik z działalności operacyjnej-1 795-6 769-417-1 591

Wynik przed opodatkowaniem3 353-6 759778-1 589

Wynik netto2 611-5 820606-1 368

Inne całkowite dochody33-1658-39

Łączne całkowite dochody2 644-5 985614-1 407

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-16 625-11 779-3 859-2 769

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 730-9 924866-2 333

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej8 43621 3181 9585 012

Przepływy pieniężne netto razem-4 459-385-1 035-91

Średnioważona liczba akcji (w szt.)109 270 000109 270 000109 270 000109 270 000

Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,02-0,050,00-0,01

Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,02-0,040,00-0,01


30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018

Aktywa trwałe180 555179 99141 28341 858

Aktywa obrotowe31 79633 2347 2707 729

Aktywa razem212 351213 22548 55349 587

Zobowiązania długoterminowe15 42515 7213 5273 656

Zobowiązania krótkoterminowe23 71226 9345 4226 264

Kapitał własny173 214170 57039 60439 667

Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w niżej podany sposób w tys. EURO. Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych":- pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 30.09.2019 r. – 4,3736 oraz na 31.12.2018 r. – 4,3000.- pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do września 2019 r. średnia ta wyniosła 4,3086, a w okresie od stycznia do września 2018 roku 4,2535


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2019_3Q19_QSr.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-21Marcin KubicaPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:LUBAWA SA
Nazwa skrócona jednoskti:LUBAWA
Adres:Staroprzygodzka 117, 64-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon:+48 62 737 57 00
Fax:+48 62 737 57 08
Email:info@lubawa.com.pl
www:www.lubawa.com.pl
NIP:744-00-04-276
REGON:510349127

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lubawa SA
LUBAWA
2020-06-03 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-25 stanowisko zarządu dot. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji
2020-05-21 wyniki Q1.2020
2020-04-30 sprzedaż akcji przez Łukasza Litwina
2020-04-29 SA - RS
2020-04-29 SA - R
2020-04-24 zmiana terminu publikacji SA-QSr1
2020-04-09 podpisanie przez konsorcjum umowy z Inspektoratem Uzbrojenia

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy