pixelg
SA - RS - 2020-04-29 - LUBAWA SA (lubawa)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki LUBAWA SA (lubawa) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie
data przekazania:LUBAWA SA(pełna nazwa emitenta)LUBAWA
Lekki (lek)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)64-400
Ostrów Wielkopolski(kod pocztowy)
(miejscowość)Staroprzygodzka
117(ulica)
(numer)+48 62 737 57 00
+48 62 737 57 08(telefon)

(fax)info@lubawa.com.pl
www.lubawa.com.pl(e-mail)

(www)744-00-04-276
510349127(NIP)

(REGON)


REWIT Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. wpisana na listę podm. upr. do bad. SF pod nr 101

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów258 123239 55160 00356 142

Wynik z działalności operacyjnej22 84813 1385 3113 079

Wynik przed opodatkowaniem25 5068 5985 9292 015

Wynik netto20 2886 5714 7161 540

Inne całkowite dochody1 852-230431-54

Łączne całkowite dochody22 1406 3415 1471 486

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej20 33120 6134 7264 831

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 048-20 902-244-4 899

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 0806 016-4 2031 410

Przepływy pieniężne netto razem1 2035 7272801 342

Średnioważona liczba akcji (w szt.)109 270 000109 270 000109 270 000109 270 000

Zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,190,060,040,01

Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)150 270 000150 270 000150 270 000150 270 000

Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (zł (eur)/szt.)0,140,040,030,01

Aktywa trwałe248 504242 24258 35556 335

Aktywa obrotowe175 412154 63341 19135 961

Aktywa razem423 916396 87599 54692 297

Zobowiązania długoterminowe51 47250 12812 08711 658

Zobowiązania krótkoterminowe132 540128 98431 12429 996

Kapitał własny239 904217 76356 33550 643

Wybrane dane finansowe podano w tys. PLN oraz po przeliczeni w niżej podany sposób w tys. EURO. Kursy EURO przyjęte przez Spółkę do przeliczenia "Wybranych danych finansowych":-pozycje aktywów i pasywów zostały przeliczone na EURO wg średniego kursu waluty krajowej w stosunku do walut obcych, ogłoszonego przez NBP na 31.12.2019 r. – 4,2585 oraz na 31.12.2018 r. – 4,3000.-pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na EURO wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca; w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. średnia ta wyniosła 4,3018, a w 2018 roku 4,2669


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
2020-04-29_LBW_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_2019.pdfSprawozdanie z działalności w 2019 r.
2020-04-29_LBW_SSF_2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Lubawa za 2019 r.
2020-04-29_LBW_Ocena_RN_SSF_2019.pdfOcena RN sprawozdań za 2019 r.
2020-04-29_LBW_Osw_RN_Kom_Aud_2019.pdfOświadczenie RN - Komitet Audytu 2019 r.
2020-04-29_Spr_z_bad_LBW_SSF_2019.pdfSprawozdanie Biegłego Rewidenta z badania SSF Grupy Lubawa za 2019 r.
2020-04-29_LBW_GK_Raport_Zrow_Rozw_2019.pdfRaport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Lubawa za 2019 r.
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-29Marcin KubicaPrezes Zarządu
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-04-29Jerzy JaśkowiakGłówny Księgowy Grupy Kapitałowej


Nazwa jednostki:LUBAWA SA
Nazwa skrócona jednoskti:LUBAWA
Adres:Staroprzygodzka 117, 64-400 Ostrów Wielkopolski
Telefon:+48 62 737 57 00
Fax:+48 62 737 57 08
Email:info@lubawa.com.pl
www:www.lubawa.com.pl
NIP:744-00-04-276
REGON:510349127

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy