pixelg
rejestracja połączenia z Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmian w statucie - 2020-07-03 - LUKARDI (lukardi)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja połączenia z Akquinet Polska Sp. z o.o. i zmian w statucie - komunikat spółki LUKARDI (lukardi) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiLUKARDI
Nazwa skrócona jednostkiLUK
Numer w roku:14/2020
Rok bieżący:2020
Zarząd Lukardi S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, że w dniu 1 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia Emitenta ze spółką Akquinet Polska Sp. z o.o. zgodnie z uchwałą NWZ z dnia 8 czerwca 2020 roku (rb 9/2020). Wraz z połączeniem, zarejestrowane zostało również podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 4.387.760 zł. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na 43.877.600 akcji wszystkich emisji, w tym: - 1.000.000 akcji serii A zwykłych na okaziciela, - 4.250.000 akcji serii B imiennych uprzywilejowanych w głosach 2 do 1, - 350.000 akcji serii B2 zwykłych na okaziciela, - 60.000 akcji serii C zwykłych na okaziciela, - 38.217.600 akcji serii D zwykłych na okaziciela. Jednocześnie Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian w statucie Emitenta. Poniżej wykaz zarejestrowanych zmian w statucie Emitenta Poprzednio obowiązująca treść §7 Statutu Emitenta: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 666.000 zł (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) i cenie emisyjnej równej jej wartości nominalnej; b) 5.250.000 (pięć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; c) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy); d) 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). 2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a) , c) oraz lit. d) są akcjami zwykłymi. 3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. 4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej. Obecne brzmienie treść §7 Statutu Emitenta: 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4.387.760 zł (słownie: cztery miliony trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na: a. 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela, oznaczonych serią A, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy); b. 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, oznaczonych serią B, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy), uprzywilejowanych w ten sposób, iż na każdą z nich przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu; c. 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela oznaczonych serią B2, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) d. 60.000 (sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela, oznaczonych serią C, o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy); e. 38.217.600 (trzydzieści osiem milionów dwieście siedemnaście tysięcy sześćset) akcji imiennych, oznaczonych serią E o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy). 2. Akcje wymienione w ust.1 lit. a), lit. c), lit. d) i lit. e) są akcjami zwykłymi. 3. Akcje spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. 4. Akcje spółki serii A zostaną objęte przez założyciela po cenie nominalnej. Tekst jednolity statutu Emitenta nie został jeszcze uchwalony przez Radę Nadzorczą.
Imię i nazwiskoStanowisko
Krzysztof LutyPrezes Zarządu
Jacek KarnatCzłonek Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Lukardi SA
LUKARDI
2020-08-06 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-08-06 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-07-25 SA-R
2020-07-25 incydentalne naruszenie Dobrych Praktyk Spółek notowanych na NC
2020-07-25 emisja akcji w ramach kapitału docelowego
2020-07-25 emisja akcji w ramach kapitału docelowego
2020-07-25 SA-R
2020-07-24 zamówienie od spółek Grupy Azoty SA

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy