pixelg
SA - P - 2020-09-22 - MABION SPÓŁKA AKCYJNA (mabion)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki MABION SPÓŁKA AKCYJNA (mabion) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-22
MABION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MABION S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
95-050Konstantynów Łódzki
(kod pocztowy)(miejscowość)
Langiewicza60
(ulica)(numer)
+48 42 207 78 90 wew. 112+48 42 203 27 03
(telefon)(fax)
info@mabion.euwww.mabion.eu
(e-mail)(www)
7752561383100343056
(NIP)(REGON)
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług0 0 0 0
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-29 031 -32 252 -6 537 -7 521
Zysk (strata) brutto / przed opodatkowaniem-30 829 -31 696 -6 941 -7 392
Zysk (strata) netto-30 829 -31 696 -6 941 -7 392
Średnio ważona liczba akcji13 730 272 13 720 772 13 730 272 13 720 772
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-2,25 -2,31 -0,51 -0,54
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)-2,25 -2,31 -0,51 -0,54
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-15 613 -19 324 -3 515 -4 507
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 667 -7 041 -600 -1 642
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 516 -1 243 -341 -290
Przepływy pieniężne netto, razem-19 796 -27 608 -4 457 -6 438
Dane na datę bilansową:30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem87 038 113 545 19 489 26 663
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania139 471 135 125 31 230 31 731
Zobowiązania długoterminowe49 343 48 743 11 049 11 446
Zobowiązania krótkoterminowe90 128 86 382 20 181 20 285
Kapitał własny-52 433 -21 580 -11 740 -5 068
Kapitał zakładowy1 373 1 372 307 322
Liczba akcji na koniec okresu13 730 272 13 730 27213 730 272 13 730 272
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,34 8,28 1,42 1,94
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)6,34 8,28 1,42 1,94
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)0,00 0,00 0,00 0,00
kurs EURRZIS4,4413 4,2880
kurs EURBILANS4,4660 4,2585
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Mabion MSSF 2020H1 POL_05 22-09-2020-FINAL-sig-sig-sig.pdfMabion MSSF_1H2020
Sprawozdanie MABION 1H2020_POL_12-sig-sig.pdfMabion_Sprawozdanie Zarządu
2020-09-22_Oświadczenie _Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego PL_EN final-sgn4_lores.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Mabion - raport z przeglądu H1 2020_podp.pdfRaport Biegłego Rewidenta
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-22Dirk KrederPrezes ZarząduDirk Kreder
2020-09-22Sławomir JarosCzłonek ZarząduSławomir Jaros
2020-09-22Grzegorz GrabowiczCzłonek ZarząduGrzegorz Grabowicz
2020-09-22Adam PietruszkiewiczCzłonek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Adam Pietruszkiewicz


Nazwa jednostki:MABION SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MABION S.A.
Adres:Langiewicza 60, 95-050 Konstantynów Łódzki
Telefon:+48 42 207 78 90 wew. 112
Fax:+48 42 203 27 03
Email:info@mabion.eu
www:www.mabion.eu
NIP:7752561383
REGON:100343056

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy