pixelg
SA - PSr - 2020-09-24 - MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (makaronpl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA (makaronpl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie

oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF

w walucie
data przekazania:MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)MAKARONY POLSKIE S.A.
Spożywczy (spo)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)35-082
Rzeszów(kod pocztowy)
(miejscowość)Podkarpacka
15a(ulica)
(numer)017 8753010
017 8753020(telefon)

(fax)biuro@makarony.pl
www.makarony.pl(e-mail)

(www)8133278856
691674708(NIP)

(REGON)


BDO spółka z ogranic zoną odpowiedzialnością s.k. z siedzibą w Warszawie

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Dane skonsolidowane Grupa Makarony Polskie
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów100 50580 09622 63018 679
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 5 9855 067 1 348 1 182
Zysk (strata) brutto 5 044 4 389 1 136 1 024
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej3 9733 495895815
EBIT 5 985 5 0671 3481 182
EBITDA (EBIT + amortyzacja)9 7238 1832 1891 908
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 6947 3368321 711
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-7 749-12 938- 1 745- 3 017
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 757 5 6028461 306
Przepływy pieniężne netto, razem- 2980- 670
Aktywa razem ***182 154 173 627 40 78740 772
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***98 19393 639 21 987 21 989
Zobowiązania długoterminowe ***43 01539 3519 6329 241
Zobowiązania krótkoterminowe ***55 178 54 28812 35512 748
Kapitał własny ***83 96179 98818 80018 783
Kapitał podstawowy ***27 75027 7506 2146 516
Liczba akcji (w sztukach)9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,430,380,100,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) **9,088,652,032,03
Dane jednostkowe spółka Makarony Polskie SA
Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów92 65072 80420 86116 979
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej5 1734 216 1 165983
Zysk (strata) brutto4 4293 672997856
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 3 4802 932784684
EBIT 5 1734 2161 165983
EBITDA (EBIT + amortyzacja)8 0436 6931 8111 561
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 596 2 865 1 260668
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej- 5 117- 8 157- 1 152- 1 902
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 8765 300- 197 1 236
Przepływy pieniężne netto, razem- 3978- 892
Aktywa razem ***156 145151 71234 96335 626
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ***75 29974 34616 86117 458
Zobowiązania długoterminowe ***34 20234 4497 6598 089
Zobowiązania krótkoterminowe ***41 09739 897 9 2029 369
Kapitał własny ***80 846 77 36618 10318 167
Kapitał podstawowy ***27 75027 7506 2146 516
Liczba akcji (w sztukach)9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego9 250 0719 250 0719 250 0719 250 071
Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) *0,380,320,090,07
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,748,361,961,96

* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą = wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie ** Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na dany moment bilansowy*** Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe MP i GMP - ESPI - podpis.pdfPółroczne skrócone skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
Sprawozdanie z działalności Grupy MP w I P 2020 v.7 - ESPI - podpis.pdfPółroczne sprawozdanie Zarządu z działalnośc i Grupy Makarony Polskie w okresie od 1 styc znia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
Raport z przeglądu MakaronyPolskie SSF_30062020-sig-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego skosolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie
Raport z przeglądu MakaronyPolskie JSF_30062020-sig-sig.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu półrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Makarony Polskie SAPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-24Zenon DaniłowskiPrezes Zarządu

Nazwa jednostki:MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MAKARONY POLSKIE S.A.
Adres:Podkarpacka 15a, 35-082 Rzeszów
Telefon:017 8753010
Fax:017 8753020
Email:biuro@makarony.pl
www:www.makarony.pl
NIP:8133278856
REGON:691674708

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy