pixelg
SA-QSr3 - 2020-10-29 - MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna (mangata)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna (mangata) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-10-29
MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MANGATA HOLDING SAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
43-300Bielsko-Biała
(kod pocztowy)(miejscowość)
Cechowa6/8
(ulica)(numer)
+48 33 475 20 08+48 33 475 20 09
(telefon)(fax)
biuro@mangata.com.plmangata.com.pl
(e-mail)(www)
883-000-04-82890501767
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od do
Wybrane dane skonsolidowane
Przychody netto ze sprzedaży421 075538 45294 794124 971
Zysk z działalności operacyjnej31 51356 8767 09413 201
Zysk brutto32 75055 3657 37312 850
Zysk netto27 20945 4396 12510 546
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej58 36569 19513 13916 060
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-40 977-30 350-9 225-7 044
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-26 913-49 733-6 059-11 543
Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)-9 525-10 888-2 144-2 527
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)4,006,650,901,54
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem724 714733 049160 094172 138
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania289 771314 27364 01273 799
Zobowiązania długoterminowe151 561150 61933 48135 369
Zobowiązania krótkoterminowe138 210163 65430 53238 430
Kapitał własny434 943418 77696 08298 339
Kapitał zakładowy1 3351 335295313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)65,1462,7214,3914,73
Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 8546 676 854
Wybrane dane Jednostki dominującej
Przychody netto ze sprzedaży6 6167 9201 4891 838
Zysk z działalności operacyjnej1 0892 743245637
Zysk brutto18 77918 1154 2284 204
Zysk netto18 47317 5274 1594 068
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 030-773-232-179
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej21 66410 7854 8772 503
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-18 502-9 154-4 165-2 125
Przepływy pieniężne netto (bez różnic kursowych)2 132858480199
Zysk netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)2,772,630,620,61
30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
Aktywa razem364 669364 72280 55885 646
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 60833 1343 2277 781
Zobowiązania długoterminowe11 33211 4992 5032 700
Zobowiązania krótkoterminowe3 27621 6357245 080
Kapitał własny350 061331 58877 33177 865
Kapitał zakładowy1 3351 335295313
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)52,4349,6611,5811,66
Średnioważona liczba akcji (w szt.)6 676 8546 676 854
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_skonsolidowany_GK_Mangata_Holding_30.09.2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-29Leszek JuraszPrezes Zarządu
2020-10-29Kazimierz PrzełomskiWiceprezes Zarządu
2020-10-29Michał ZawiszaWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:MANGATA HOLDING SA
Adres:Cechowa 6/8, 43-300 Bielsko-Biała
Telefon:+48 33 475 20 08
Fax:+48 33 475 20 09
Email:biuro@mangata.com.pl
www:mangata.com.pl
NIP:883-000-04-82
REGON:890501767

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mangata Holding SA
MANGATA
2020-10-29 SA-QSr3
2020-09-09 SA - PSr
2020-09-04 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-08-06 zawarcie umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji
2020-07-03 raport dot. zmian w zakresie stosowania Dobrych Praktyk
2020-06-23 rezygnacja przewodniczącego RN i powołanie wiceprezesa zarządu
2020-06-23 powołanie wiceprezesa zarządu
2020-06-23 powołanie prezesa zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy