pixelg
raport dot. zmian w zakresie stosowania Dobrych Praktyk - 2020-07-03 - MANGATA (mangata)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

raport dot. zmian w zakresie stosowania Dobrych Praktyk - komunikat spółki MANGATA (mangata) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMANGATA
Nazwa skrócona jednostkiMGT
Numer w roku:1/2020
Rok bieżący:2020
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący zmian w zakresie stosowania zasad i rekomendacji szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" Wprowadzone zmiany dotyczą stosowania przez Spółkę Zasad nr I.Z.1.16, I.Z.1.20, IV.Z.2 i IV.Z.2. oraz Rekomendacji nr IV.R.2., VI.R.1. i VI.R.2. i są zaprezentowane poniżej. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu, oprócz informacji wymaganych przepisami prawa: I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia, Spółka stosuje zasadę. I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo, Spółka stosuje zasadę. Komentarz: Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej, w zakładce relacje inwestorskie -> WZA, link do zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędna dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez: 1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia, 3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia. Spółka stosuje zasadę. Komentarz: Rekomendacja jest stosowana, przy czym o udziale w Walnym Zgromadzeniu sposób określony w pkt. 2 i 3 postanawia zwołujący to Zgromadzenie. Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla swoich akcjonariuszy. IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. Spółka stosuje zasadę. Komentarz: Spółka zapewnia transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym dla swoich akcjonariuszy, z uwagi na okoliczność, że w trakcie Walnego Zgromadzenia mogą być poruszane zagadnienia i podejmowane uchwały wymagające opublikowania przez spółkę raportu bieżącego, w tym obejmującego informacje poufne. Powszechny dostęp do zapisu przebiegu obrad w formie audio lub wideo będzie zapewniany przez spółkę po opublikowaniu raportów bieżących związanych z przebiegiem obrad Walnego Zgromadzenia. Wynagrodzenia VI.R.1. Wynagrodzenie członków organów spółki i kluczowych menedżerów powinno wynikać z przyjętej polityki wynagrodzeń. Spółka stosuje zasadę. Komentarz: Spółka przyjęła i stosuje politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Spółka nie przyjęła polityki wynagrodzeń kluczowych menedżerów, niemniej w Spółce funkcjonują wymagane przepisami prawa regulaminy, które określają warunki i wysokość wynagrodzeń. VI.R.2. Polityka wynagrodzeń powinna być ściśle powiązana ze strategią spółki, jej celami krótko- i długoterminowymi, długoterminowymi interesami i wynikami, a także powinna uwzględniać rozwiązania służące unikaniu dyskryminacji z jakichkolwiek przyczyn. Spółka stosuje zasadę. VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej: 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń, 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej, 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia, 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku, 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Komentarz: Emitent posiada przyjętą politykę wynagrodzeń. Corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach, przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, będzie sporządzane przez Radę Nadzorczą Spółki, stosownie do wymogów przepisów prawa. Kompletna informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Plik
GPW_dobre_praktyki_MANGATA.pdf (107 KB)
Imię i nazwiskoStanowisko
Leszek JuraszPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy