pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-27 - MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (marvipol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (marvipol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-11-27
MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-838Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Prosta32
(ulica)(numer)
+48 22 536 50 00+48 22 536 50 01
(telefon)(fax)
relacje.inwestorskie@marvipol.plwww.marvipol.pl
(e-mail)(www)
527-272-60-50360331494
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Aktywa14568801274909321834299380
Aktywa trwałe1986602624434388561628
Aktywa obrotowe1258220949092277949222870
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży-63374-14882
Pasywa14568801274909321834299380
Kapitał własny519255483225114707113473
Zobowiązania długoterminowe1955183263254319176629
Zobowiązania krótkoterminowe742107465359163936109278
Przychody netto ze sprzedaży1685051194773793427730
Koszt własny sprzedaży(121320)(88615)(27312)(20567)
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży4718530862106227163
Koszty sprzedaży(4668)(5969)(1051)(1385)
Koszty ogólnego zarządu(26797)(21885)(6033)(5079)
Udział w zyskach wspólnych przedsięwzięć2358846406531010771
Pozostałe przychody operacyjne6549640414741486
Pozostałe koszty operacyjne(3936)(3658)(886)(849)
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4192152160943712107
Przychody finansowe12003616427021431
Koszty finansowe(2545)(2872)(573)(667)
Podatek dochodowy(8268)(10069)(1861)(2337)
Zysk netto za rok obrotowy4311145383970510534

I - VIII: pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu na dzień 30 września 2020 r. oraz na dzień 31 grudnia 2019 r.IX - XXI: pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okresy od 1 stycznia do 30 września 2020 r. oraz od 1 stycznia do 30 września 2019 r.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MVP S.A. Raport finansowy Q3 2020 final.pdfRaport Marvipol Development S.A. za III kwartał 2020 r.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Grzegorz KaweckiPełnomocnik


Nazwa jednostki:MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Adres:Prosta 32, 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 536 50 00
Fax:+48 22 536 50 01
Email:relacje.inwestorskie@marvipol.pl
www:www.marvipol.pl
NIP:527-272-60-50
REGON:360331494

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Marvipol Development SA
MARVIPOL
2021-01-21 okresowa amortyzacja obligacji serii T
2021-01-13 terminarz raportów
2020-12-04 zawarcie umowy nabycia nieruchomości
2020-12-01 zawarcie umów kredytowych w ramach projektu magazynowego
2020-11-27 SA - QSr3
2020-11-23 zawarcie umowy o generalne wykonawstwo inwestycji deweloperskiej
2020-11-10 emisja niezabezpieczonych obligacji serii AC
2020-10-28 kupno obligacji celem umorzenia

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy