pixelg
zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości - 2021-01-27 - MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (marvipol)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zawarcie umów przedwstępnych sprzedaży nieruchomości - komunikat spółki MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA (marvipol) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr3/2021

Data sporządzenia: 2021-01-27
Skrócona nazwa emitenta
MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej rozpoczęcia rozmów w zakresie sprzedaży przez Grupę Kapitałową Emitenta pakietów lokali, a także przekazanie informacji o zawartych umowach przedwstępnych sprzedaży nieruchomości
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) niniejszym informuje, że:
I. działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( MAR ) podjął w dniu 22 września 2020 roku decyzję o opóźnieniu przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia w dniu 22 września 2020 r., pomiędzy Spółką a spółką pod firmą Heimstaden INVESTMENT CEE S.R.O. z siedzibą w Pradze (dalej jako: Inwestor ) rozmów na temat sprzedaży przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz Inwestora lub podmiotów z jego grupy kapitałowej następujących projektów mieszkaniowych zlokalizowanych w Warszawie: Moko Botanika , Wieża D stanowiąca część projektu Unique Tower oraz Studio Okęcie (dalej jako: Projekty ), które są realizowane przez Spółkę oraz podmioty zależne od Spółki ( Opóźnienie );
II. podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta zawarły z Inwestorem w dniu 27 stycznia 2021 roku przedwstępne umowy sprzedaży nieruchomości dotyczące lokali w projektach Moko Botanika , Studio Okęcie oraz Unique Tower .
W trakcie prowadzonych rozmów zostały zawarte z podmiotami z Grupy Kapitałowej Inwestora w dniu 22 grudnia 2020 roku umowy rezerwacyjne lokali dotyczące (a) 94 lokali mieszkalnych w projekcie Studio Okęcie , (b) 417 lokali mieszalnych oraz 6 usługowych w projekcie Moko Botanika oraz (c) 136 lokali mieszkalnych oraz 2 usługowych w projekcie Unique Tower . Zgodnie z treścią tych umów podmiot z Grupy Kapitałowej Inwestora dokonał zapłaty na rzecz podmiotów z Grupy Kapitałowej Spółki kwoty rezerwacyjnej w wysokości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych) z tytułu dokonania na jego rzecz rezerwacji wszystkich w/w lokali, która to kwota miała zostać zwrócona podmiotowi z Grupy Kapitałowej Inwestora w całości, bez jakikolwiek kar, w przypadku nie zawarcia umów przedwstępnych do dnia 28 stycznia 2021 roku. W dniu 27 stycznia 2021 roku zawarte zostały umowy przedwstępne sprzedaży lokali zgodnie z informacją poniżej.
Poniżej Emitent wskazuje treść opóźnionej informacji poufnej oraz treść informacji poufnej o zawarciu umów przedwstępnych. W ocenie Zarządu Spółki, informacja w przedmiocie rozpoczęcia rozmów w zakresie sprzedaży przez Grupę Kapitałową Emitenta wybranych projektów deweloperskich ( Informacja Poufna ) stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ( MAR ). Jednocześnie, Emitent podjął decyzję o opóźnieniu publikacji ww. informacji poufnej ze względu na następujące okoliczności:
1) natychmiastowe ujawnienie Informacji Poufnej nie jest uzasadnione z uwagi na wstępny etap i ewentualną pozycję negocjacyjną Spółki w odniesieniu do planowanej transakcji sprzedaży lokali na rzecz Inwestora;
2) natychmiastowe ujawnienie Informacji Poufnej może naruszyć słuszny interes Spółki poprzez pogorszenie pozycji negocjacyjnej Spółki w ewentualnych negocjacjach i rozmowach z Inwestorem;
3) zastosowanie procedury opóźnienia publikacji Informacji Poufnej nie rodzi ryzyka wprowadzenia w błąd opinii publicznej, ponieważ treść Informacji Poufnej nie różni się znacząco od wcześniejszego publicznego ogłoszenia Spółki. Co więcej wśród uczestników rynku nie pojawiały się i nie były obecne żadne doniesienia ani pogłoski dotyczące przedmiotu opóźnionych Informacji Poufnej mogące rodzić ryzyko wprowadzenia w błąd opinii publicznej poprzez opóźnienie informacji; 4) Spółka jest w stanie zapewnić poufność Informacji Poufnej przez cały okres opóźnienia.

Treść opóźnionej informacji poufnej:
Zarząd spółki Marvipol Development S.A. z siedzibą w Warszawie ( Emitent , Spółka ) niniejszym informuje o rozpoczęciu w dniu 22 września 2020 r. pomiędzy Spółką a spółką pod firmą Heimstaden INVESTMENT CEE S.R.O. z siedzibą w Pradze (dalej jako: Inwestor ) rozmów na temat sprzedaży przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz Inwestora lub podmiotów z jego Grupy Kapitałowej następujących projektów mieszkaniowych zlokalizowanych w Warszawie: Moko Botanika , Wieża D stanowiąca część projektu Unique Tower oraz Studio Okęcie (dalej jako: Projekty ), które są realizowane przez Spółkę oraz podmioty zależne od Spółki. W tym celu Spółka oraz Inwestor zawarły w dniu 30 września 2020 r. umowę o zachowaniu poufności i wyłączności (dalej jako Umowa ), na podstawie której to Umowy Spółka udzieliła Inwestorowi na okres 60 dni rozpoczynający się od daty podpisania Umowy wyłącznego prawa do nabycia, prowadzenia negocjacji oraz do przeprowadzenia procesu badania due dilligence, którego przedmiotem są Projekty. Okres ten został wydłużony na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 4 listopada 2020 roku do dnia 15 grudnia 2020 roku, następnie, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 11 grudnia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, a ostatecznie, na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 21 grudnia 2020 roku do dnia 28 stycznia 2021 roku. O dalszym przebiegu postępowania, Emitent poinformuje w drodze odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Emitent podjął decyzję o opóźnieniu w dniu 22 września 2020 roku na okres do dnia 31 grudnia 2020 roku przekazania do wiadomości publicznej informacji poufnej w sprawie rozpoczęcia pomiędzy Spółką a Inwestorem rozmów na temat sprzedaży przez podmioty z Grupy Kapitałowej Spółki na rzecz Inwestora Projektów, które są realizowane przez Spółkę oraz podmioty zależne od Spółki. Jednocześnie, w nawiązaniu do ww. informacji poufnej, w dniu 21 grudnia 2020 roku Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 17 ust. 4 Rozporządzenia MAR podjął decyzję o dalszym opóźnieniu podania do wiadomości publicznej informacji poufnej, a także o przedłużeniu terminu na podanie opóźnionej informacji poufnej do wiadomości publicznej do dnia 28 stycznia 2021 roku.

II. Treść informacji poufnej dotyczącej zawarcia z Inwestorem umów przedwstępnych:
Zarząd Emitenta zdecydował się na podanie do publicznej wiadomości ww. opóźnionej informacji poufnej ze względu na zawarcie, w formie aktów notarialnych, w dniu 27 stycznia 2021r. następujących przedwstępnych umów sprzedaży nieruchomości ( Umowy Przedwstępne ):
i) umowy, przedmiotem której jest zobowiązanie Marvipol Moko Botanika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta ( Marvipol Moko Botanika ) do wybudowania i sprzedaży na rzecz Natenby Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - podmiotu z Grupy Kapitałowej Inwestora, pakietu lokali w inwestycji Moko Botanika, tj. prawa własności 417 wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz 6 usługowych, wraz udziałem w nieruchomości wspólnej, a także miejscami parkingowymi, w budynku położonym na nieruchomości w Warszawie, w dzielnicy Mokotów, za cenę 253.811.373 PLN netto, a także do przeniesienia innych praw.
Zawarcie Umowy Przedwstępnej nastąpiło z jednoczesną spłatą kredytu udzielonego Marvipol Moko Botanika przez Bank Ochrony Środowiska S.A. i zwolnieniem wszystkich zabezpieczeń na rzecz banku.
ii) umowy, przedmiotem której jest zobowiązanie Marvipol Studio Okęcie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta ( Marvipol Studio Okęcie ) do wybudowania i sprzedaży na rzecz Cambleani Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - podmiotu z Grupy Kapitałowej Inwestora, wszystkich lokali w inwestycji Studio Okęcie, tj. sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym posiadającym 94 lokale mieszkalne, a także miejscami parkingowymi, w Warszawie, w dzielnicy Włochy, za cenę 38.452.600 PLN netto, a także do przeniesienia innych praw.
iii) umowy, przedmiotem której jest zobowiązanie Marvipol Development Unique Tower Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - jednostki zależnej Emitenta ( Marvipol Unique Tower ) do wybudowania i sprzedaży na rzecz Evontamill Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - podmiotu z Grupy Kapitałowej Inwestora, pakietu lokali w wieży D stanowiącej część kompleksu Unique Tower, tj. prawa własności 136 wyodrębnionych lokali mieszkalnych oraz 2 lokali usługowych, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, a także z miejscami parkingowymi, w budynku położonym na nieruchomości w Warszawie, w dzielnicy Śródmieście, za cenę 89.103.940 PLN netto, a także do przeniesienia innych praw. Sprzedawane lokale nie będą objęte działalnością prowadzoną przez spółkę zależną Emitenta w ramach posiadanej przez nią franszyzy Royal Tulip Warsaw Apartments udzielonej przez Louvre Hotels. Jednocześnie z zawarciem umowy przyrzeczonej sprzedaży zostanie zawarta umowa o współkorzystanie, która będzie regulowała prawa i obowiązki wszystkich współwłaścicieli kompleksu Unique Tower.

Każda z Umów Przedwstępnych zawiera ponadto analogiczne postanowienia będące zabezpieczeniem ich wykonania, polegające m.in. na prawie do odstąpienia od Umowy w określonych przypadkach jej naruszenia przez każdą ze stron, z prawem do naliczenia stronie naruszającej kary umownej w wysokości 20% ceny netto danego Projektu. Jednocześnie z zawarciem Umów Przedwstępnych podmioty z Grupy Kapitałowej Inwestora wpłaciły zaliczki w kwocie: 30% ceny dla projektu Unique Tower oraz po 35% ceny dla projektów Moko Botanika i Studio Okęcie . Kolejne zaliczki będą płatne wraz z postępem prac budowalnych. Ceny sprzedaży w przypadku wszystkich Projektów mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu zgodnie z postanowieniami Umów Przedwstępnych. Pozostałe warunki ww. Umów Przedwstępnych nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych dla tego typu umów.
Zawarcie umów przyrzeczonych sprzedaży planowane jest po zakończeniu budowy każdego z Projektów odpowiednio: do dnia 3 marca 2023 roku dla projektu Moko Botanika , do dnia 10 lutego 2023 roku w przypadku projektu Studio Okęcie , oraz do dnia 30 czerwca 2022 roku w przypadku wieży D projektu Unique Tower . O zawarciu przyrzeczonych umów sprzedaży Emitent poinformuje odrębnym raportem bieżącym.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-01-27Grzegorz KaweckiPełnomocnik


Nazwa jednostki:MARVIPOL DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MARVIPOL DEVELOPMENT S.A.
Adres:Prosta 32, 00-838 Warszawa
Telefon:+48 22 536 50 00
Fax:+48 22 536 50 01
Email:relacje.inwestorskie@marvipol.pl
www:www.marvipol.pl
NIP:527-272-60-50
REGON:360331494

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy