pixelg
SA - PSr - 2020-09-24 - MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA (masterpha)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA (masterpha) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-24
MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MASTER PHARM S.A.Farmaceutyczny (far)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
91-203Łódź
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wersalska8
(ulica)(numer)
+48 42 712 62 00+48 42 712 62 00
(telefon)(fax)
ri@masterpharm.plri.masterpharm.pl
(e-mail)(www)
9512060837015276970
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODY
Przychody ze sprzedaży 27 10730 6136 1037 139
Koszty działalności-25 079-28 176-5 647-6 571
Amortyzacja-2 027-1 439-456-336
Zysk operacyjny1 5662 559353597
Zysk przed opodatkowaniem2 7042 522609588
Zysk roku obrotowego2 1381 596481372
EBITDA*3 5933 998809932
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe56 32956 59812 61313 291
Aktywa obrotowe59 26250 45913 27011 849
Aktywa razem115 591107 05725 88225 140
Razem kapitał własny96 99694 85821 71922 275
Zobowiązania długoterminowe7 6233 4011 707799
Zobowiązania krótkoterminowe10 9728 7982 4572 066
Razem kapitał i zobowiązania115 591107 05725 88225 140
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHpółrocze 2020półrocze 2019półrocze 2020półrocze 2019
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej10 9822 4252 473566
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej1 100-590248-138
Przepływy pieniężne z działalności finansowej4 075-686918-160
Przepływy pieniężne netto razem16 1571 1493 638268
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z WYNIKU ORAZ POZOSTAŁE CAŁKOWITE DOCHODYpółrocze 2020półrocze 2019półrocze 2020półrocze 2019
Przychody ze sprzedaży 25 74825 0505 7975 842
Koszty działalności-23 762-22 751-5 350-5 306
Amortyzacja-916-363-206-85
Zysk operacyjny 1 5062 430339567
Zysk przed opodatkowaniem5 1415 1391 1581 198
Zysk roku obrotowego4 5814 5281 0311 056
EBITDA*2 4222 793545651
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe54 38655 56512 17813 048
Aktywa obrotowe50 19643 48711 24010 212
Aktywa razem104 58299 05223 41723 260
Razem kapitał własny90 59586 01420 28520 198
Zobowiązania długoterminowe3 5929280422
Zobowiązania krótkoterminowe10 39512 9462 3283 040
Razem kapitał i zobowiązania104 58299 05223 41723 260
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHpółrocze 2020półrocze 2019półrocze 2020półrocze 2019
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej9 7481 8822 195439
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej1 254-430282-100
Przepływy pieniężne z działalności finansowej3 50007880
Przepływy pieniężne netto razem14 5021 4523 265339

*Wskaźnik EBITDA w opinii Zarządu Emitenta stanowi Alternatywny Pomiar Wyników (Alternative Performance Measure, dalej: APM) w rozumieniu wytycznych ESMA/2015/1415. Emitent definiuje go jako wartość zysku operacyjnego oraz amortyzacji. EBITDA jest miarą przedstawiającą zdolność Emitenta do generowania gotówki z podstawowej działalności.Metoda przeliczenia na EUR:Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursów ogłoszonych przez NBP dla euro na ostatni dzień okresu sprawozdawczego: kurs na dzień 30.06.2020 wynosił 1 EUR – 4,4660 PLN; kurs na dzień 31.12.2019 wynosił 1 EUR – 4,2585 PLN. Poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz pozostałych całkowitych dochodów, a także sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłoszonych przez NPB dla euro obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: kurs średni w okresie 01.01.2020 – 30.06.2020 wynosił 1 EUR – 4,4413 PLN; kurs średni w okresie 01.01.2019 – 30.06.2019 wynosił 1 EUR – 4,2880 PLN. Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wcześniej kursami wymiany przez podzielenie wartości wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
MPH_Sprawozdanie_Zarzadu_1H20.pdfSprawozdanie Zarzadu
MPH Skonsolidowane SF 1P2020.pdfSkrocone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
MPH Jednostkowe SF za 1P2020.pdfSkrocone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Sprawozdanie z przegladu skonsolidowanego SF Grupy MP 30-06-2020.pdfRaport Bieglego Rewidenta - Skonsolidowane SF
sprawozdanie z przegladu SF MP 30-06-2020.pdfRaport Bieglego Rewidenta - Jednostkowe SF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-24Jacek FranasikPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MASTER PHARM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MASTER PHARM S.A.
Adres:Wersalska 8, 91-203 Łódź
Telefon:+48 42 712 62 00
Fax:+48 42 712 62 00
Email:ri@masterpharm.pl
www:ri.masterpharm.pl
NIP:9512060837
REGON:015276970

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Master Pharm SA
MASTERPHA
2020-10-02 kupno akcji przez porozumienie akcjonariuszy
2020-10-02 kupno akcji własnych
2020-10-02 kupno akcji przez Max Welt Holdings LP
2020-10-02 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-10-02 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-09-24 SA - PSr
2020-09-01 sprzedaż akcji przez Aleksandrę Nykiel
2020-08-26 wpłynięcie pozwu o uchylenie uchwał walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy