pixelg
SA - P - 2020-09-02 - MCI CAPITAL SA (mci)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki MCI CAPITAL SA (mci) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-02
MCI CAPITAL SA
(pełna nazwa emitenta)
MCIFinanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Plac Europejski1
(ulica)(numer)
22 540 73 8022 540 73 81
(telefon)(fax)
biuro@mci.com.plwww.mci.com.pl
(e-mail)(www)
899-22-96-521932038308
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Zyski z inwestycji18 98627 8674 2756 499
Zysk z działalności operacyjnej17 37625 3773 9125 918
Zysk przed opodatkowaniem13 14820 4292 9604 764
Zysk netto11 20115 2162 5223 549
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej11 21380 7102 52518 822
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej0000
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(18 553)(81 542)(4 177)(19 016)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(7 340)(832)(1 653)(194)
Liczba akcji (w szt.)49 953 56052 920 07849 953 56052 920 078
Średnia ważona liczba akcji (w szt.)49 236 82552 920 07849 236 82552 920 078
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,230,290,050,07
Stan na dzień 30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem1 529 1061 526 958342 388358 567
Zobowiązania długoterminowe148 534183 22933 25943 027
Zobowiązania krótkoterminowe108 64372 55524 32717 038
Kapitał własny1 271 9291 271 174284 803298 503
Kapitał podstawowy49 95452 95411 18512 435
Liczba akcji (w szt.)49 953 56052 953 56049 953 56052 953 560
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)25,4624,015,705,64
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
20200630_MCI_Sprawozdanie Finansowe.pdfSkrócone śródroczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
20200630_MCI_Sprawozdanie Zarządu.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020 r.
20HY MCI Capital Raport z przeglądu.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przeglądu sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-02Tomasz CzechowiczPrezes Zarządu
2020-09-02Ewa OgryczakWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MCI CAPITAL SA
Nazwa skrócona jednoskti:MCI
Adres:Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa
Telefon:22 540 73 80
Fax:22 540 73 81
Email:biuro@mci.com.pl
www:www.mci.com.pl
NIP:899-22-96-521
REGON:932038308

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy