pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-26 - MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (medicalg)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA (medicalg) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-26
MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MEDICALGORITHMICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-001Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Al. Jerozolimskie81
(ulica)(numer)
+48 (22) 825 12 49+48 (22) 292 83 68
(telefon)(fax)
finanse@medicalgorithmics.comwww.medicalgorithmics.com
(e-mail)(www)
5213361457140186973
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży36 07248 6968 20511 330
Zysk/(strata) na sprzedaży-8 5585 666-1 9471 318
Zysk/(strata) na działalności operacyjnej-8 6186 259-1 9601 456
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem-8 0825 399-1 8381 256
Zysk/(strata) netto-6 9354 907-1 5771 142
-przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej-3 2654 467-7431 039
-przypadający na udziały niedające kontroli-3 670440-835102
Zysk/(strata) netto przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej na jedną akcję (PLN/EUR) - podstawowy-0,911,24-0,210,29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 1099 071-4802 110
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -161-4 800-37-1 117
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 609-1 107-593-258
Przepływy pieniężne netto razem-4 8793 164-1 110736
Stan na dzień31/03/202031/12/201931/03/202031/12/2019
Aktywa trwałe 265 321246 86258 28357 969
Wartości niematerialne225 903209 71749 62449 247
Aktywa finansowe długoterminowe2002004447
Aktywa obrotowe 33 88436 4007 4438 548
Należności krótkoterminowe27 61325 2506 0665 929
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty6 27111 1501 3782 618
Zobowiązania długoterminowe32 02630 6317 0357 193
Zobowiązania krótkoterminowe32 72027 9097 1886 554
Kapitał własny przypadający na Akcjonariuszy Jednostki Dominującej206 738195 84045 41445 988
Kapitał zakładowy3613617985
Udziały niedające kontroli27 72128 8826 0896 782
Liczba akcji (w szt.)3 606 5263 606 5263 606 5263 606 526
Wartość księgowa na 1 akcję zwykłą (PLN/EUR)57,3254,3012,5912,75

• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej zostały przeliczone z wykorzystaniem kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski („NBP”) na dzień 31 marca 2020 roku, wynoszącego 4,5523 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2019 roku, wynoszącego 4,2585 EUR/PLN;• Zaprezentowane wybrane pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych zostały przeliczone według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku, wynoszącego 4,3963 EUR/PLN oraz od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku, wynoszącego 4,2978 EUR/PLN.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za I kwartał 2020 roku.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Medicalgorithmics za I kwartał 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-26Marek DziubińskiPrezes Zarządu
2020-05-26Maksymilian SztanderaCzłonek Zarządu ds. finansowych
2020-05-26Peter G. PelleritoCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MEDICALGORITHMICS S.A.
Adres:Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
Telefon:+48 (22) 825 12 49
Fax:+48 (22) 292 83 68
Email:finanse@medicalgorithmics.com
www:www.medicalgorithmics.com
NIP:5213361457
REGON:140186973

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Medicalgorithmics SA
MEDICALG
2020-09-10 wyniki VIII.2020
2020-09-01 SA - PSr
2020-08-21 sprzedaż akcji przez Rockbridge TFI SA
2020-08-12 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-08-12 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-08-10 wyniki VII.2020
2020-07-16 WZ - projekty uchwał
2020-07-16 WZ - zwołanie walnego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy