pixelg
SA-QSr3 - 2020-10-29 - MENNICA POLSKA SA (mennica)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki MENNICA POLSKA SA (mennica) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2020-10-29
MENNICA POLSKA SA
(pełna nazwa emitenta)
MENNICAMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-232Warszawa,
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ciasna6
(ulica)(numer)
022 656 40 00022 620 52 22
(telefon)(fax)
mennica@mennica.com.plwww.mennica.com.pl
(e-mail)(www)
527-00-23-255010635937
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży611 934507 079137 761117 690

Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto63 16247 36114 21910 992

Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto32 11120 3887 2294 732

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 29 66217 0726 6783 962

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 12 9449 8382 9142 283

Skonsolidowany zysk netto 9 6801 5192 179353

Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej11 1482 8522 510662

Całkowite dochody ogółem9 6801 5192 179353

Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej11 1482 8522 510662

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-19 18835 894-4 3208 331

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-18 440-32 546-4 151-7 554

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-25 860-51 156-5 822-11 873

Przepływy pieniężne netto razem-63 487-47 808-14 292-11 096

Aktywa trwałe razem333 647334 32173 70578 507

Aktywa obrotowe razem623 621635 848137 762149 313

Suma aktywów957 268970 169211 466227 819

Zobowiązania długoterminowe razem10 20510 5312 2542 473

Zobowiązania krótkoterminowe razem404 746401 16089 41194 202

Kapitał własny542 317558 478119 801131 144

Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej490 663505 356108 391118 670

Kapitał zakładowy51 13851 13811 29712 008

Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia)51 124 05051 138 09651 124 05051 138 096

Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym51 137 26751 138 09651 137 26751 138 096

Skonsolidowany zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,190,030,040,01

Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR)0,220,060,050,01

Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR)10,6010,922,342,56

Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporzadzonego na dzień 30 września 2020 roku. Wybrane dane finansowe za okres porównawczy 2019 roku dla pozycji bilansowych są zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2019 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

GKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2020.pdfGKMPSA_Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny_30.09.2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-10-29Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny


2020-10-29Artur JastrząbCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych

Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Ciasna 6, 00-232 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy