pixelg
istotny wpływ wyceny posiadanych aktywów na sprawozdania finansowe - 2020-07-01 - MENNICA POLSKA SA (mennica)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

istotny wpływ wyceny posiadanych aktywów na sprawozdania finansowe - komunikat spółki MENNICA POLSKA SA (mennica) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr30/2020

Data sporządzenia: 2020-07-01
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Informacja o istotnym wpływie wyceny posiadanych aktywów Emitenta na sprawozdania finansowe Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Mennica Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka" lub "Emitent") w nawiązaniu do raportów bieżących: numer 17/2019 z dnia 1 kwietnia 2019 roku, numer 34/2019 z dnia 1 lipca 2019 roku, numer 42/2019 z dnia 9 października 2019 roku, numer 3/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku oraz numer 9/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 roku informuje, że w następstwie dokonania na koniec I półrocza 2020 roku wyceny akcji spółki notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - Enea S.A. (dalej: "Enea") oznaczonych kodem ISIN: PLENEA000013 w ilości 8.777.339 sztuk (dalej: Akcje ), w jednostkowym jak i skonsolidowanym bilansie Emitenta na 30 czerwca 2020 roku wykaże akcje Enea o wartości 62 845 747,24 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem i 24/100 złotych) wynikającej z wyceny bilansowej opartej na notowaniach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (dalej: GPW ).

Dotychczasowa wartość bilansowa Akcji wynosiła 41 551 922,83 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 83/100 złotych).

W związku z różnicą pomiędzy wyceną na dzień bilansowy na koniec I półrocza 2020 roku a dotychczasową wartością bilansową, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za II kwartał 2020 roku rozpoznany zostanie przychód finansowy w kwocie 21 293 824,41 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery i 41/100 złotych). Biorąc zaś pod uwagę okres I półrocza roku 2020, w jednostkowym jak i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta rozpoznany zostanie narastająco koszt finansowy w kwocie 6 435 798,50zł (słownie: sześć milionów czterysta trzydzieści pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem i 50/100 złotych).

Ostateczny wpływ inwestycji kapitałowej w Akcje na wyniki finansowe Emitenta zostanie ustalony w chwili zbycia Akcji i może być istotnie odmienny od aktualnie odzwierciedlonego wyniku w sprawozdaniach Emitenta.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-01Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu
2020-07-01Artur JastrząbCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy