pixelg
rozpoczęcie programu skupu akcji własnych - 2020-07-09 - MENNICA POLSKA SA (mennica)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rozpoczęcie programu skupu akcji własnych - komunikat spółki MENNICA POLSKA SA (mennica) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr35/2020

Data sporządzenia: 2020-07-09
Skrócona nazwa emitenta
MENNICA
Temat
Rozpoczęcie Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W związku z uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia opublikowaną Raportem Bieżącym nr 24/2020 z dnia 1 czerwca 2020 roku, Zarząd Mennica Polska S.A. informuje o rozpoczęciu Programu Skupu Akcji Własnych na podstawie upoważnienia wynikającego z przedmiotowej uchwały i podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych, uchwalonego uchwałą Zarządu Zarząd Mennica Polska S.A.nr VIII/256/2020 z dnia 9 lipca 2020 roku:
PROGRAM SKUPU AKCJI WŁASNYCH MENNICA POLSKA S.A.
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Program skupu akcji własnych ( Program Skupu Akcji Własnych ) Mennica Polska S.A. ( Spółka ) przyjęty został w oparciu o uchwałę Zarządu Spółki z dnia 9 lipca 2020 roku nr VIII/256/2020, w oparciu o upoważnienie wynikające z uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 1 czerwca 2020 roku w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia ( Uchwała ZWZA ).
2. Program dotyczy akcji Spółki ( Akcje Własne ) notowanych na rynku regulowanym rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ( Rynek Regulowany ).
3. Podstawę prawną Programu Skupu Akcji Własnych stanowią art. 362 § 1 pkt 5 i 8 kodeksu spółek handlowych w związku z w związku z art. 7a Statutu Spółki oraz art. 5 Rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylenia dyrektywy 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektyw Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE § 2. Cel Programu Skupu Akcji Własnych
1. Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki uzasadniona jest aktualną sytuacją panującą na Rynku Regulowanym. W opinii Zarządu Spółki realizacja Programu Skupu Akcji Własnych przyczyni się do podwyższenia wartości rynkowej akcji Spółki, ponadto pozwoli na korzystne dla akcjonariuszy Spółki przeznaczenie środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki, nie wypłaconych w ramach dywidendy z zysków wygenerowanych w latach poprzednich.
2. Po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych, Zarząd niezwłocznie zwoła Walne Zgromadzenie celem podjęcia umorzenia Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych.
§ 3. Szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych
1. Upoważnienie Zarządu do nabywania Akcji Własnych obejmuje okres od dnia podjęcia Uchwały ZWZA Spółki do dnia 30 grudnia 2020 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie Akcji Własnych. Rozpoczęcie realizacji Programu Skupu Akcji Własnych zaplanowane jest na dzień 9 lipca 2020 roku. Program zostanie zakończony najpóźniej w dniu 30 grudnia 2020 roku.
2. Zarząd Spółki może:
a) zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych,
b) zakończyć Program Skupu Akcji Własnych przed upływem zakreślonego terminu.
3. Spółka nabywać będzie Akcje Własne w pełni pokryte, na poniższych zasadach:
i) Łączna liczba Akcji Własnych nabywanych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych nie przekroczy 638 096 (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy i dziewięćdziesiąt sześć) Akcji Własnych. Spółka nie posiada nabytych uprzednio Akcji Własnych, w związku z czym określona powyżej liczba Akcji Własnych nabytych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych stanowić będzie, nie więcej niż 10 % kapitału zakładowego Spółki.
ii) Łączna kwota, którą Spółka przeznaczy na nabycie Akcji Własnych, łącznie z kosztami nabycia, nie przekroczy kwoty 12 442 872 zł (dwanaście milionów czterysta czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt dwa złote).
iii) Akcje Własne nabywane będą za pośrednictwem domu maklerskiego w obrocie anonimowym na Rynku Regulowanym. iv) Cena, za którą nastąpi nabycie Akcji Własnych nie będzie wyższa niż cena ostatniego, przed zawarciem transakcji nabycia Akcji Własnych przez Spółkę, niezależnego obrotu akcjami Spółki na Rynku Regulowanym lub aktualna najwyższa niezależna oferta sprzedaży akcji Spółki na Rynku Regulowanym i jednocześnie nie wyższa niż 19,50 złotych (słownie: dziewiętnaście złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną Akcję Własną.
v) Akcje Własne zostaną nabyte za wynagrodzeniem wypłaconym przez Spółkę wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, które może zostać przeznaczona do podziału. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Spółkę z kwot zgromadzonych na kapitale zapasowym.
vi) Informacje o realizacji przez Spółkę nabycia Akcji Własnych w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, w treści ustalonej przez Zarząd Spółki, będą przekazywane przez Spółkę do publicznej wiadomości niezwłocznie po zaistnieniu zdarzeń uzasadniających przekazanie takich informacji, z zastrzeżeniem iż, Zarząd podawać będzie do publicznej wiadomości:
I) po upływie każdego dnia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych: ilość Akcji Własnych nabytych w danym dniu w ramach Programu Skupu Akcji Własnych oraz ich średniej ceny,
II) po zakończeniu Programu Skupu Akcji Własnych: zbiorcze, szczegółowe sprawozdanie z jego realizacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-09Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu
2020-07-09Artur JastrząbCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy