pixelg
SA - PS - 2020-08-11 - MENNICA POLSKA SA (mennica)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PS - komunikat spółki MENNICA POLSKA SA (mennica) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO

skorygowanyx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PS 2020(rok)(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)


za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie
data przekazania:MENNICA POLSKA SA(pełna nazwa emitenta)MENNICA
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)00-851
Warszawa,(kod pocztowy)
(miejscowość)Waliców
11(ulica)
(numer)022 656 40 00
022 620 52 22(telefon)

(fax)mennica@mennica.com.pl
www.mennica.com.pl(e-mail)

(www)527-00-23-255
010635937(NIP)

(REGON)


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży412 563327 31692 89276 333

Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto46 98829 47610 5806 874

Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto26 72311 2566 0172 625

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 24 47310 0205 5102 337

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 20 2907 5334 5681 757

Skonsolidowany zysk netto 16 7231 6903 765394

Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej17 6972 4433 985570

Całkowite dochody ogółem16 7231 6903 765394

Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej17 6972 4433 985570

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-28 94615 659-6 5173 652

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 255-31 094-2 984-7 251

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej19 808-51 1504 460-11 929

Przepływy pieniężne netto razem-22 393-66 585-5 042-15 528

Aktywa trwałe razem332 576334 32174 46878 507

Aktywa obrotowe razem658 639635 848147 479149 313

Suma aktywów991 215970 169221 946227 819

Zobowiązania długoterminowe razem10 29210 5312 3052 473

Zobowiązania krótkoterminowe razem431 291401 16096 57294 202

Kapitał własny549 632558 478123 070131 144

Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej497 484505 356111 394118 670

Kapitał zakładowy51 13851 13811 45112 008

Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia)51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096

Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096

Skonsolidowany zysk / strata netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)0,330,030,070,01

Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR)0,350,050,080,01

Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR)10,7510,922,412,56

Wybrane dane finansowe pochodzą ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 30 czerwca 2020 roku. Wybrane dane finansowe za okres porównawczy 2019 roku dla pozycji bilansowych są zaprezentowane na dzień 31 grudnia 2019 roku.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
GK_MPSA_Raport z przeglądu_30.06.2020.pdfRaport biegłego rewidenta z przeglądu SF GK MPSA_30.06.2020
GK_MPSA_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_30.06.2020.pdfSprawozdanie finansowe GK MPSA_30.06.2020
GK_MPSA_Sprawozdanie z działalności _30.06.2020.pdfSprawozdanie z działalności GK MPSA_30.06.2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-11Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
2020-08-11Artur JastrząbCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. Finansowych


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Waliców 11, 00-851 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mennica Polska SA
MENNICA
2020-09-25 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
2020-09-25 Realizacja Programu Skupu Akcji Własnych Spółki
2020-09-24 Zmiana adresu siedziby Emitenta
2020-09-23 kupno akcji własnych
2020-09-23 kupno akcji własnych
2020-09-22 brak wyboru oferty emitenta w przetargu
2020-09-22 kupno akcji własnych
2020-09-08 kupno akcji własnych

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy