pixelg
SA - RS - 2020-03-24 - MENNICA POLSKA SA (mennica)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki MENNICA POLSKA SA (mennica) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)


dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową


(rodzaj emitenta)

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres


zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR

w walucie
data przekazania:MENNICA POLSKA SA(pełna nazwa emitenta)MENNICA
Metalowy (met)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)00-851
Warszawa,(kod pocztowy)
(miejscowość)Waliców
11(ulica)
(numer)022 656 40 00
022 620 52 22(telefon)

(fax)mennica@mennica.com.pl
www.mennica.com.pl(e-mail)

(www)527-00-23-255
010635937(NIP)

(REGON)


BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

(firma audytorska)


WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży669 3721 036 610155 603242 942

Skonsolidowany zysk na sprzedaży brutto63 208127 68314 69329 924

Skonsolidowany zysk na sprzedaży netto24 96285 5875 80320 058

Skonsolidowany zysk na działalności operacyjnej 23 52079 7765 46818 696

Skonsolidowany zysk przed opodatkowaniem 9 65494 4052 24422 125

Skonsolidowany zysk / strata netto -1 20365 371-28015 320

Zysk netto przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej95267 39422115 795

Całkowite dochody ogółem-1 20365 371-28015 320

Całkowite dochody ogółem przypisane Akcjonariuszom Jednostki Dominującej95267 39422115 795

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej78 87675 80418 33617 766

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-37 266-145 812-8 663-34 173

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-51 162-51 453-11 893-12 059

Przepływy pieniężne netto razem-9 552 -121 461-2 220-28 466

Aktywa trwałe razem334 321333 46978 50777 551

Aktywa obrotowe razem635 848480 867149 313111 830

Suma aktywów970 169814 336227 820189 381

Zobowiązania długoterminowe razem10 5312 8182 473655

Zobowiązania krótkoterminowe razem401 160200 69994 20246 674

Kapitał własny558 478610 819131 144142 051

Kapitał własny przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej505 356555 542118 670129 196

Kapitał zakładowy51 13851 13812 00811 893

Liczba akcji w sztukach (po pomniejszeniu o akcje własne skupione w celu umorzenia)51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096

Średnioważona liczba akcji w okresie sprawozdawczym51 138 09651 138 09651 138 09651 138 096

Skonsolidowany zysk / strata netto na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)-0,021,28-0,010,30

Skonsolidowany zysk netto na działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą przypisany Akcjonariuszom Jednostki Dominującej (w PLN / EUR)0,021,320,000,31

Wartość księgowa na jedną akcję w (PLN / EUR)10,9211,952,572,78

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
List Prezesa Zarza du do Akcjonariuszy_2019.pdfList Prezesa do Akcjonariuszy
GK_MPSA_Sprawozdanie z badania_31.12.2019.pdfSprawozdanie z badania_GK_MPSA_31.12.2019
GK_MPSA_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_31.12.2019.pdfSkonsolidowane Sprawozdanie finansowe_GK_MPSA_31.12.2019
GK_MPSA_Sprawozdanie z działalności _31.12.2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności_GK_MPSA_31.12.2019
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-24Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu, Dyrektor naczelny
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-24Małgorzata Lis-WąsowskaZ-ca Dyrektora ds. Finansowych, Główna Księgowa, Prokurent


Nazwa jednostki:MENNICA POLSKA SA
Nazwa skrócona jednoskti:MENNICA
Adres:Waliców 11, 00-851 Warszawa,
Telefon:022 656 40 00
Fax:022 620 52 22
Email:mennica@mennica.com.pl
www:www.mennica.com.pl
NIP:527-00-23-255
REGON:010635937

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mennica Polska SA
MENNICA
2020-05-25 WZ - korekta zwołania walnego
2020-05-25 zawarcie znaczącej umowy
2020-05-23 wybór audytora
2020-05-14 SA - QSr1
2020-05-11 kandydatura do RN
2020-05-08 WZ - zmiana porządku obrad
2020-05-08 rezygnacja członka RN
2020-05-05 WZ - projekty uchwał

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy