pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-15 - MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (mercator)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA (mercator) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie
data przekazania: 2020-05-15
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCATOR MEDICAL S.A.Sprzęt i materiały medyczne
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
31-327Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
H.Modrzejewskiej30
(ulica)(numer)
(12) 665 54 00(12) 664 54 15
(telefon)(fax)
ir@mercatormedical.euwww.mercatormedical.eu
(e-mail)(www)
677-10-36-424350967107
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Przychody netto ze sprzedaży202 773121 19246 12428 176
Wynik na działalności operacyjnej (EBIT)30 765-2 2426 998-521
EBITDA*35 2881 6988 027395
Wynik brutto24 987-3 4215 684-795
Wynik netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej21 265-3 6844 837-865
Średnio ważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach10 589 10010 589 10010 589 10010 589 100
Zysk / strata na jedną akcję2,01-0,350,46-0,08
Rzeczowe aktywa trwałe185 490182 21940 74642 398
Zapasy81 17788 80217 83220 662
Należności116 81670 52925 66116 410
Aktywa razem408 305369 61889 69286 002
Kapitał własny153 881128 01933 80329 787
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania254 424241 59955 88956 215
Przepływy pieniężne netto z działalności opercyjnej9 22528 3022 0986 580
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 189-3 179-1 180-739
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 938-22 140-896-5 147

(*) Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) skorygowany o amortyzację

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Jednostkowa skrocona informacja finansowa_Mercator_1Q2020.pdfJednostkowa informacja finansowa
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe_Mercator_1Q2020.pdfSkonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe
Grupa Mercator Medical_sprawozdanie_z_dzialanosci_2020_Q1.pdfRaport kwartalny - część opisowa
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-15Wiesław ŻyznowskiPrezes Zarządu
2020-05-15Dariusz KrezymonCzłonek Zarządu
2020-05-15Monika ŻyznowskaCzłonek Zarządu
2020-05-15Witold KruszewskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCATOR MEDICAL S.A.
Adres:H.Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków
Telefon:(12) 665 54 00
Fax:(12) 664 54 15
Email:ir@mercatormedical.eu
www:www.mercatormedical.eu
NIP:677-10-36-424
REGON:350967107

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Mercator Medical SA
MERCATOR
2020-08-07 wydanie dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego
2020-08-07 zmiana terminu publikacji SA-PSr
2020-07-24 zawarcie znaczącej umowy
2020-07-17 wyniki Q2.2020
2020-07-04 zawarcie i zmiana znaczących umów
2020-07-04 zawarcie znaczących umów
2020-06-19 kupno akcji przez Wiesława Żyznowskiego
2020-06-19 kupno akcji przez Anabaza Ltd

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy