pixelg
SA-QSr1 - 2020-08-14 - MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA (mercor)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA (mercor) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-04-01 do 2020-06-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-08-14
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MERCOR S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
80-408Gdańsk
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzegorza z Sanoka2
(ulica)(numer)
058 3414245058 3413985
(telefon)(fax)
inwestorzy@mercor.com.plwww.mercor.com.pl
(e-mail)(www)
5840302214008047521
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-301 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-04-01 do 2020-06-301 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej92 10687 30520 53120 378
Zysk z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej10 6297 2032 3691 681
Zysk brutto na działalności kontynuowanej10 4076 6112 3201 543
Zysk netto na działalności kontynuowanej8 4015 1951 8731 213
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej97-8921-21
Zysk netto8 4985 1061 8941 192
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej na działalności kontynuowanej13 7132 4473 057572
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej na działalności kontynuowanej-1 933-3 919-431-914
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej na działalności kontynuowanej-1 0831 642-241383
Przepływy pieniężne netto z działalności kontynuowanej10 6971702 38540
Przepływy pieniężne netto z działalności zaniechanej2403915391
Przepływy pieniężne netto razem10 9375612 438131
Aktywa razem362 584354 44981 18877 862
Zobowiązania długoterminowe66 36780 55114 86117 695
Zobowiązania krótkoterminowe116 967101 69026 19122 338
Kapitał własny179 250172 20840 13637 829
Kapitał podstawowy3 9153 915877860
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego173 175166 96438 77636 677
Liczba akcji15 658 53515 658 53515 658 53515 658 535
Zysk netto na jedną akcję z działalności kontynuowanej0,530,330,120,08
Zysk (strata) netto na jedną akcję z działalności zaniechanej0,01000
Zysk netto na jedną akcję0,540,330,120,08
Wartość księgowa na jedną akcję11,0610,662,482,34

Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały na EUR według średniego kursu NBP obowiązującego na dzień kończący okres sprawozdawczy, tj. odpowiednio po kursie 4,4660 na dzień 30 czerwca 2020 roku i po kursie 4,5523 na dzień 31 marca 2020 roku.
Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale własnym oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały na EUR po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z ostatnich dni miesięcy objętych sprawozdaniem, tj. odpowiednio po kursie 4,4862 za okres od 1 kwietnia 2020 do 30 czerwca 2020 roku oraz po kursie 4,2843 za okres od 1 kwietnia 2019 do 30 czerwca 2019 roku.

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport_IQ_2020_2021.pdfŚródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał zakończony 30 czerwca 2020 roku
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-08-14
Krzysztof Krempeć
Prezes Zarządu
2020-08-14
Jakub Lipiński
Pierwszy Wiceprezes Zarządu
2020-08-14
Tomasz Kamiński
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MERCOR S.A.
Adres:Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdańsk
Telefon:058 3414245
Fax:058 3413985
Email:inwestorzy@mercor.com.pl
www:www.mercor.com.pl
NIP:5840302214
REGON:008047521

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mercor SA
MERCOR
2020-10-19 kupno akcji własnych
2020-10-12 kupno akcji własnych
2020-10-09 wyniki IX.2020
2020-10-05 kupno akcji własnych
2020-09-29 wypłata dywidendy 0,25 zł/akcja
2020-09-29 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-09-29 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,25 zł/akcja, zmiana statutu
2020-09-28 raport dot. incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy