pixelg
rejestracja w KRS zmian w statucie - 2021-01-23 - MERIT INVEST (merit)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rejestracja w KRS zmian w statucie - komunikat spółki MERIT INVEST (merit) - komunikat EBI

Komunikat spółki

Nazwa jednostkiMERIT INVEST
Nazwa skrócona jednostkiMEI
Numer w roku:3/2021
Rok bieżący:2021
Zarząd MERIT INVESTMENTS ASI S.A. z siedzibą w Częstochowie ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r., w którym przekazał treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 31 sierpnia 2020 roku, informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 19 stycznia 2021 roku, przez Sąd Rejonowy Lublin -Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku - VI Wydział Gospodarczy KRS, zmian w Statucie Spółki wynikających z uchwał podjętych podczas tego Zgromadzenia, a dotyczących w szczególności zmian: 1. Zmiany adresu siedziby Spółki, z miasta Radom, na miasto Częstochowa. 2. Zmiany § 16 Statutu Spółki Powyższy Sąd nie zarejestrował zmiany § 7 pkt.1 ppkt. e) Statutu Spółki. Zmiany te dotyczyły na wniosek akcjonariusza zmiany formy akcji serii E. Zgodnie z Uchwałą nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 31 sierpnia 2020 roku, dotychczasowe brzmienie § 7 pkt.1 ppkt. e) Statutu Spółki, miało otrzymać następujące, nowe brzmienie: § 7 pkt1 ppkt e) 345.500 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarządowi Spółki nie są znane powody nierozpoznania w tym zakresie wniosku, bądź rozpoznania wniosku błędnie przez powyższy Sąd. Niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Zarząd Spółki wniesie odwołanie na postanowienie, bądź dokona uzupełnienia wniosku. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2) oraz §4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect .
Imię i nazwiskoStanowisko
Piotr BrewczyńskiPrezes Zarządu

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy