pixelg
rekomendacja zarządu dot. podziału zysku - 2020-05-29 - MFO SPÓŁKA AKCYJNA (mfo)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

rekomendacja zarządu dot. podziału zysku - komunikat spółki MFO SPÓŁKA AKCYJNA (mfo) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr6/2020

Data sporządzenia: 2020-05-29
Skrócona nazwa emitenta
MFO S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd MFO S.A. ( Spółka ) informuje, iż wobec uzyskania pozytywnej opinii Rady Nadzorczej zgodnie z art. 382 § 3 KSH oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki, podjął w dniu 29 maja 2020 roku uchwałę w sprawie rekomendacji podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
Zgodnie z ww. uchwałą osiągnięty przez Spółkę w roku 2019 zysk netto w wysokości 25.410.252,65 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów czterysta dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i 65 groszy) Zarząd proponuje przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy. Powyższa propozycja, mimo że stanowi odstępstwo od wypracowanej w ostatnich latach praktyki, pozostaje w zgodności z Polityką Dywidendową Spółki. Polityka Dywidendowa Spółki, przy proponowaniu podziału zysku, nakłada na Zarząd obowiązek kierowania się nadrzędną zasadą zapewnienia Spółce należytej płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności. Rekomendacji dotyczącej podziału zysku nie można wydawać w oderwaniu od bieżącej sytuacji i związanej z nią niepewności gospodarczej, wywołanej epidemią koronawirusa COVID-19. Epidemia ma charakter globalny i może nieść za sobą dodatkowe ryzyka dla działalności Spółki, których ewentualna skala nie jest obecnie możliwa do precyzyjnego oszacowania i pozostaje poza realnym wpływem lub kontrolą ze strony Spółki. Sytuacja ta może również istotnie wpływać na problemy płynnościowe kontrahentów Spółki i pośrednio na sytuację płynnościową samej Spółki. W tych okolicznościach Zarząd uznał za zasadne rekomendowanie zatrzymania całości zysku za 2019 rok, w celu wzmocnienia pozycji finansowej Spółki i zapewnienia jej bezpieczeństwa płynnościowego w najbliższym okresie.
Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2019 podejmie Walne Zgromadzenie Spółki.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-29Jakub CzerwińskiCzłonek zarządu
2020-05-29Renata Zdzieszyńska Prokurent


Nazwa jednostki:MFO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MFO S.A.
Adres:Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew
Telefon:+48 46 864 09 80
Fax:+48 46 864 09 89
Email:mfo@mfo.pl
www:www.mfo.pl
NIP:837-16-05-871
REGON:017195803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MFO SA
MFO
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-29 rekomendacja zarządu dot. podziału zysku
2020-05-28 wybór audytora
2020-05-26 aneks do znaczącej umowy
2020-05-21 SA-Q1
2020-04-02 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy