pixelg
SA-Q1 - 2020-05-21 - MFO SPÓŁKA AKCYJNA (mfo)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q1 - komunikat spółki MFO SPÓŁKA AKCYJNA (mfo) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 1/2020
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
MFO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
MFO S.A.Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
96-500Sochaczew
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kożuszki Parcel70A
(ulica)(numer)
+48 46 864 09 80+48 46 864 09 89
(telefon)(fax)
mfo@mfo.plwww.mfo.pl
(e-mail)(www)
837-16-05-871017195803
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ SPRAWOZDANIA Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH:01.01.2020-31.03.202001.01.2019-31.03.201901.01.2020-31.03.202001.01.2019-31.03.2019
Przychody z działalności operacyjnej118 349119 02926 92027 695
Zysk (strata) na działalności operacyjnej8 38510 1621 9072 364
Zysk (strata) brutto10 2359 8252 3282 286
Zysk (strata) netto 8 2667 9471 8801 849
Całkowite dochody ogółem8 2667 9471 8801 849
Średnioważona liczba akcji (szt.)6 607 4906 607 4906 607 4906 607 490
Zysk przypadająca na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)3,893,850,890,90
Rozwodniony zysk na jedną akcję (PLN/szt. lub EUR/szt.)3,893,850,890,90
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 0195 0382 7341 172
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 153-5 435-945-1 265
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-11 811-5 662-2 687-1 317
WYBRANE DANE SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ :Stan na 31.03.2020Stan na 31.03.2019Stan na 31.03.2020Stan na 31.03.2019
Aktywa315 297286 16769 26167 199
Kapitał własny168 551160 28437 02537 639
Zobowiązania długoterminowe37 63737 1328 2688 719
Zobowiązania krótkoterminowe109 10888 75123 96820 841

Do wyliczenia wybranych danych finansowych w EUR zastosowano następujące zasady:-poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 marca 2020 roku  -4,5523 PLN/EUR oraz na dzień  31 grudnia 2019 roku  -4,2585 PLN/EUR-poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2020 roku do 31 marca 2020 roku– 4,3963 PLN/EUR oraz  dla okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku – 4,2978 PLN/EUR

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Sprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.03.2020 zgodnie z MSSF_final.pdfSprawozdanie finansowe MFO SA na dzień 31.03.2020 zgodnie z MSSF
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Tomasz MirskiPrezes Zarządu
2020-05-21Jakub CzerwińskiCzłonek Zarządu
2020-05-21Adam PiekutowskiCzłonek Zarządu


Nazwa jednostki:MFO SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MFO S.A.
Adres:Kożuszki Parcel 70A, 96-500 Sochaczew
Telefon:+48 46 864 09 80
Fax:+48 46 864 09 89
Email:mfo@mfo.pl
www:www.mfo.pl
NIP:837-16-05-871
REGON:017195803

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
MFO SA
MFO
2020-06-25 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-06-25 WZ - podjęte uchwały: podział zysku
2020-05-29 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-05-29 rekomendacja zarządu dot. podziału zysku
2020-05-28 wybór audytora
2020-05-26 aneks do znaczącej umowy
2020-05-21 SA-Q1
2020-04-02 SA-R

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy