pixelg
SA-PSr - 2020-07-23 - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (millennium)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-PSr - komunikat spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (millennium) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlabanków
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-07-23
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o. Sp.k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.
w tys. EUR

półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019

Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze1 737 0841 487 497391 121346 898

Przychody z tytułu opłat i prowizji471 703422 827106 20898 607

Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym185 936467 19041 865108 953

Wynik finansowy po opodatkowaniu71 724333 62316 14977 804

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy258 324319 81158 16474 583

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej3 412 627-3 067 659768 385-715 406

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 476 1082 291 404-1 007 837534 376

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-377 462865 332-84 989201 803

Przepływy pieniężne netto, razem-1 440 94389 077-324 44220 774

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,060,280,010,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,060,280,010,06

Aktywa razem102 578 63797 916 39422 968 79522 993 165

Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych1 429 7621 578 848320 144370 752

Zobowiązania wobec klientów86 254 62581 454 76519 313 62019 127 572

Kapitał własny9 199 8438 941 5192 059 9742 099 687

Kapitał zakładowy1 213 1171 213 117271 634284 870

Liczba akcji (w szt.)1 213 116 7771 213 116 7771 213 116 7771 213 116 777

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,587,371,71,73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję7,587,371,71,73

Współczynnik wypłacalności20,02%20,09%20,02%20,09%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda----

Porównawcze dane bilansowe zaprezentowano, zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2019.Pozostałe dane porównawcze prezentowane są za okres od 1.01.2019 do 30.06.2019.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy

PlikOpis

1_Sprawozdanie Zarządu Grupy_1pol20.pdfSprawozdanie Opisowe Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze 2020 roku

2_MILLENNIUM_CZ.1_1H20_PL.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze 2020 roku - cz.1

2_MILLENNIUM_CZ.2_1H20_PL.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za I półrocze 2020 roku - cz.2

3_Raport z przeglądu Bank Millennium HY2020 pl skon.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

4_Raport z przeglądu Bank Millennium HY2020 pl jedn_.pdfRaport z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowegoPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-07-22
Joao Bras Jorge
Prezes Zarządu


2020-07-22Fernando Bicho
Wiceprezes Zarządu2020-07-22Wojciech Haase
Członek Zarządu2020-07-22Andrzej Gliński
Członek Zarządu2020-07-22Wojciech Rybak
Członek Zarządu2020-07-22Antonio Pinto Junior
Członek Zarządu2020-07-22Jarosław Hermann
Członek Zarządu


Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy