pixelg
SA-QSr3 - 2020-10-27 - BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (millennium)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA (millennium) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla banków
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-10-27
BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
BANK MILLENNIUM S.A.Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-593WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
Stanisława Żaryna2A
(ulica)(numer)
0 801 331 331022 598 10 58
(telefon)(fax)
ir@bankmillennium.plwww.millenet.pl
(e-mail)(www)
526-021-29-31001379728
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze2 430 0802 427 665547 069563 446

Przychody z tytułu opłat i prowizji706 868661 098159 133153 437

Wynik finansowy przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym313 296735 85470 530170 787

Wynik finansowy po opodatkowaniu131 870533 76329 687123 883

Całkowite dochody za okres sprawozdawczy283 683537 04963 864124 646

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 481 872-824 279558 728-191 310

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 042 554205 038-910 07547 588

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-779 958841 741-175 587195 363

Przepływy pieniężne netto, razem-2 340 640222 500-526 93451 641

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)0,110,440,020,10

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą0,110,440,020,10

Aktywa razem102 246 40097 916 39422 586 90522 993 165

Zobowiązania wobec banków i innych instytucji monetarnych1 105 3301 578 848244 175370 752

Zobowiązania wobec klientów85 852 46381 454 76518 965 37619 127 572

Kapitał własny9 222 0828 941 5192 037 2192 099 687

Kapitał zakładowy1 213 1171 213 117267 986284 870

Liczba akcji (w szt.)1 213 116 7771 213 116 7771 213 116 7771 213 116 777

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)7,607,371,681,73

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję7,607,371,681,73

Współczynnik wypłacalności20,02%20,09%20,02%20,09%

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda----

Porównywalne dane bilansowe zaprezentowano, zgodnie z wymogami MSSF, wg stanu na dzień 31.12.2019. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za okres od 1.01.2019 do 30.09.2019.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
MILLENNIUM_3Q2020_PL.pdfRaport Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za III kwartał 2020PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-10-26
Fernando Bicho
Wiceprezes ZarząduFernando Bicho
Nazwa jednostki:BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:BANK MILLENNIUM S.A.
Adres:Stanisława Żaryna 2A, 02-593 WARSZAWA
Telefon:0 801 331 331
Fax:022 598 10 58
Email:ir@bankmillennium.pl
www:www.millenet.pl
NIP:526-021-29-31
REGON:001379728

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy