pixelg
SA-RS - 2021-04-27 - MIRBUD Spółka Akcyjna (mirbud)
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-RS - komunikat spółki MIRBUD Spółka Akcyjna (mirbud) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2021-04-27
MIRBUD Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
MIRBUD S.A.budownicwo
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
96-100Skierniewice
(kod pocztowy)(miejscowość)
Unii Europejskiej18
(ulica)(numer)
46/833-98-2846/833-97-32
(telefon)(fax)
sekretariat@ mirbud.plmirbud.pl
(e-mail)(www)
8361702207 750772302
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2020201920202019
Przychody ze sprzedaży1 242 903949 104277 796220 632
Zysk (strata) z działalności operacyjnej84 40952 21818 86612 139
Zysk (strata) przed opodatkowaniem70 27336 99515 7068 600
Zysk (strata) netto 58 19328 12413 0076 538
Całkowite dochody za rok obrotowy netto58 19328 12413 0076 538
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej247 86228 24755 3996 566
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjne41-19 7979-4 602
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe-67 05835 556-14 9888 265
Przepływy pieniężne netto razem180 84644 00640 42010 230
zysk (strata) netto przypadająca na jedną akcje w PLN/EURO0,630,310,140,07
zysk (strata) rozwodniony na jedną akcje w PLN/EURO0,630,310,140,07
Aktywa razem1 539 1291 146 431333 520269 210
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 077 520741 181233 492174 047
Zobowiązania długoterminowe605 818347 178131 27781 526
Zobowiązania krótkoterminowe471 701394 003102 21592 522
Kapitał własny461 610405 250100 02895 163
Kapitał podstawowy9 1749 1741 9882 154
Liczba akcji w sztukach91 744 20091 744 20091 744 20091 744 200
Wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO5,034,421,091,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcje w PLN/EURO5,034,421,091,04

Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczane są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r  1 EUR= 4,4742 zł. Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczane są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca za okres od 01.01.2019r. do 31.12.2019r  1 EUR= 4,3018 zł Pozycje aktywów i pasywów przeliczane są według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy 31.12.2020r. 1 euro=4,6148 zł Pozycje aktywów i pasywów przeliczane są według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień sprawozdawczy 31.12.2019r. 1 euro=4,2585 zł

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Y2020 - list Prezesa Zarzadu do akcjonariuszy.pdfLIst Prezesa
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe GK MIRBUD za rok 2020.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe GK MIRBUD za rok 2020
Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci GK MIRBUD za rok 2020.pdfSprawozdanie Zarządu z działaności GK MIRBUD za rok 2020
Sprawozdanie nt informacji niefinansowych GK MRBUD za rok 2020.pdfSprawozdanie nt informacji niefinasowych GK MIRBUD za rok 2020
oświadczenie zarządu.pdfOświadczenie Zarządu
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania GK MIRBUD S.A. za 2020 -sig.pdfSprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania GK MIRBUD za rok 2020
Ocena Rady Nadzorczej MIRBUD SA skonsolidowanego sprawozdania za rok 2020.pdfOcena Rady NadzorczejMIRBUD SA skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2020
Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt. Audytora.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. nt. Audytora
Oświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD SA nt Komitetu Audytu.pdfOświadczenie Rady Nadzorczej MIRBUD S.A. nt. Komitetu Audytu
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-27Jerzy MIirgosPrezes ZarząduJerzy Mirgos
2021-04-27Sławomir NowakWice Prezes ZarząduSławomir Nowak
2021-04-27Tomasz SałataCzłonek ZarząduTomasz Sałata
2021-04-27Paweł KorzeniowskiCzłonek ZarząduPaweł Korzeniowski
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-27Anna ZuchoraGłówna KsięgowaAnna Zuchora


Nazwa jednostki:MIRBUD Spółka Akcyjna
Nazwa skrócona jednoskti:MIRBUD S.A.
Adres:Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice
Telefon:46/833-98-28
Fax:46/833-97-32
Email:sekretariat@ mirbud.pl
www:mirbud.pl
NIP:8361702207
REGON:750772302

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Mirbud SA
MIRBUD
2021-06-10 WZ - korekta zwołania walnego
2021-06-07 podpisanie umowy przez spółkę zależną na budowę budynków wielorodzinnych w Żyrardowie
2021-05-31 sprzedaż akcji przez członka RN
2021-05-28 SA - QSr1
2021-05-25 WZ - zwołanie walnego
2021-05-25 rezygnacja członka RN
2021-05-14 podpisanie umowy z podwykonawcą
2021-05-10 podpisanie umowy na budowę centrum magazynowo-logistycznego

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcjiWspółpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy