pixelg
SA - PSr - 2020-09-16 - ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (mlsystem)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA (mlsystem) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i
Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawc zośc i
Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-09-16
ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ML SYSTEM S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
36-062Zaczernie
(kod pocztowy)(miejscowość)
Zaczernie190G
(ulica)(numer)
+48 17 7788266+48 17 853 58 77
(telefon)(fax)
biuro@mlsystem.plwww.mlsystem.pl
(e-mail)(www)
5170204997180206288
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług57 38342 06812 9209 811
Zysk brutto ze sprzedaży16 2887 2313 6671 686
Zysk operacyjny8 6262 7981 942653
Zysk/strata przed opodatkowaniem8 0902 1541 822502
Zysk/strata netto 8 0882 1541 821502
Całkowite dochody ogółem8 0882 1541 821502
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 270-19 253-1 637-4 490
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -20 456-15 119-4 606-3 526
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 92832 9596 7397 686
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych2 202-1 413496-330
Liczba akcji (w tys. szt.)5 6505 6505 6505 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 6505 6505 6505 650
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,430,380,320,09
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)1,390,370,310,09
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem247 016216 19055 31050 767
Zobowiązania długoterminowe96 07592 68721 51321 765
Zobowiązania krótkoterminowe65 00446 12714 55510 832
Kapitał własny85 93777 37619 24218 170
Kapitał zakładowy5 6505 6501 2651 327
Liczba akcji (w tys. szt.)5 6505 6505 6505 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 6505 6505 6505 650
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)15,2113,693,413,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)14,7713,293,313,12
JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEpółrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług55 29942 03412 4519 803
Zysk brutto ze sprzedaży14 5627 2103 2791 681
Zysk operacyjny8 6692 8841 952673
Zysk/strata przed opodatkowaniem8 1272 2411 830523
Zysk/strata netto 8 1272 2411 830523
Całkowite dochody ogółem8 1272 2411 830523
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 913-19 170-1 331-4 471
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 764-15 114-4 450-3 525
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 29 92132 9606 7377 687
Zmiana bilansowa stanu środków pieniężnych4 244-1 324956-309
Liczba akcji (w tys. szt.)5 6505 6505 6505 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 6505 6505 6505 650
Podstawowy zysk/strata na 1 akcję zwykłą (w PLN/EUR)1,440,400,320,09
Rozwodniony zysk/strata na jedną akcje zwykłą (w PLN/EUR)1,400,390,320,09
30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem241 645213 73554 10850 190
Zobowiązania długoterminowe95 67392 65821 42321 758
Zobowiązania krótkoterminowe60 64544 35013 57910 415
Kapitał własny85 32776 72719 10618 017
Kapitał zakładowy5 6505 6501 2651 327
Liczba akcji (w tys. szt.)5 6505 6505 6505 650
Średnia ważona liczba akcji (w tys.szt.)5 6505 6505 6505 650
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)15,1013,583,383,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)14,6613,183,283,09

Wybrane dane finansowe prezentowane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:- poszczególne pozycje aktywów i pasywów dla skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone są według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na dzień bilansowy:w dniu 30 czerwca 2020 roku 1 EUR = 4,4660w dniu 31 grudnia 2019 roku 1 EUR = 4,2585
- poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone są według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie sprawozdawczym:w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku 1 EUR = 4,4413w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku 1 EUR = 4,2880

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
!Śródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1H 2020.pdfŚródroczne skrócone skonsolidowane GK ML System S.A. 1H 2020
!Śródroczne skrócone ML System S.A. 1H 2020.pdfŚródroczne skrócone ML System S.A. 1H 2020
!Sprawozdanie Zarządu.PDFSprawozdanie Zarządu GK ML SYSTEM SA
GK ML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu.pdfGK ML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu
ML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu.pdfML SYSTEM SA_06 2020_sprawozdanie z przeglądu
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-16Dawid Cycoń Prezes Zarządu
2020-09-16Anna WarzybokW-ce Prezes Zarządu


Nazwa jednostki:ML SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ML SYSTEM S.A.
Adres:Zaczernie 190G, 36-062 Zaczernie
Telefon:+48 17 7788266
Fax:+48 17 853 58 77
Email:biuro@mlsystem.pl
www:www.mlsystem.pl
NIP:5170204997
REGON:180206288

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy