pixelg
sprzedaż akcji przez VALUE FIZ - 2020-12-04 - MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (mobruk)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez VALUE FIZ - komunikat spółki MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (mobruk) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr55/2020
Data sporządzenia:2020-12-04
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez VALUE Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK SA ("Spółka") informuje, że w dniu 3 grudnia 2020 roku otrzymał od AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA ( Towarzystwo ) działające w imieniu i na rzecz funduszu inwestycyjnego pod nazwą Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ( Fundusz ) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art.69 ust.2 pkt 1 i art.69 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w wyniku transakcji zawartej na rynku regulowanym w dniu 30 listopada 2020 r. Fundusz zbył akcje Spółki pod firmą Mo-BRUK Spółka Akcyjna w wyniku czego nastąpiło zmniejszenie się udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 20% ogólnej liczby głosów w Spółce posiadanych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwo łącznie. Przed dokonaniem transakcji Fundusz posiadał bezpośrednio 1 519 483 ( jeden milion pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy) akcji Spółki, reprezentujących 43,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1 519 483 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 36,04% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo przed wyżej opisaną zmianą nie posiadały akcji Spółki.
Inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo przed wyżej opisaną zmianą nie posiadały pośrednio akcji Spółki.
Po transakcji Fundusz posiada bezpośrednio 816 906 (osiemset szesnaście tysięcy dziewięćset sześć) akcji Spółki, reprezentujących 23,25% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 816 906 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Po transakcji inne fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają bezpośrednio 19 300 (dziewiętnaście tysięcy trzysta) akcji Spółki, reprezentujących 0,55% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 19 300 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0,46% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Fundusze zarządzane przez Towarzystwo nie posiadają pośrednio akcji Spółki.
Po transakcji Fundusz i pozostałe fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają łącznie 836 206 (osiemset trzydzieści sześć tysięcy dwieście sześć) akcji Spółki, reprezentujących 23,80% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 836 206 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Ponadto Fundusz poinformował:
- w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 5) ustawy o ofercie podmioty zależne od Funduszu nie posiadają akcji Spółki.
- w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 4 pkt 6) ustawy o ofercie nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie.
- Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt.1 ustawy o ofercie.
- Fundusz nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie.

W wyniku rozliczenia wyżej wymienionej transakcji Towarzystwo posiada 836 206 głosów na WZA Spółki co stanowi 19,84% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
2020-12-03 zawiadomienie MO-BRUK SA.PDFZawiadomienie z Agio TFI
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-04Wiktor MokrzyckiWiceprezes Zarządu
2020-12-04Tobiasz MokrzyckiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MO-BRUK S.A.
Adres: 68, 33-322 Niecew
Telefon:+48 (18) 441 70 48
Fax:+48 (18) 441 70 99
Email:mobruk@mobruk.pl
www:www.mobruk.pl
NIP:734-329-42-52
REGON:120652729

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy