pixelg
sprzedaż akcji przez Ginger Capital Sp. z o. o. - 2020-12-04 - MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (mobruk)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Ginger Capital Sp. z o. o. - komunikat spółki MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA (mobruk) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr56/2020
Data sporządzenia:2020-12-04
Skrócona nazwa emitenta
MO-BRUK S.A.
Temat
Zmiana stanu posiadania akcji Mo-BRUK SA przez Ginger Capital Sp. z o. o.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Mo-BRUK SA ("Mo-BRUK") informuje, że w dniu 4 grudnia 2020 roku otrzymał od Ginger Capial Sp. z o. o. ( Spółka ) zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art.69 ust.2 pkt 1 i art.69 ust. 2 pkt.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informujące, że w dniu 1 grudnia 2020 roku Spółka zbyła 702.577 akcji w kapitale zakładowym spółki Mo-Bruk spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Niecew, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000357598 ( Mo-Bruk ), tj. 702.577 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących 20% kapitału zakładowego i reprezentujących 702.577 głosów na walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 16,67% ogólnej liczby głosów, w wyniku zapisania akcji Mo-Bruk w dniu 1 grudnia 2020 roku na rachunkach papierów wartościowych inwestorów indywidualnych i inwestorów instytucjonalnych sprzedanych przez Spółkę w ramach oferty publicznej akcji Mo-Bruk (rozliczenie transakcji) przeprowadzonej na podstawie prospektu Mo-Bruk zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2020 roku ( Sprzedaż ). W związku z powyższym, udział Spółki w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Mo-Bruk, zmniejszył się do 45,84% ogólnej liczby głosów.

Przed Sprzedażą Spółka posiadała 1.932.415 akcji Mo-Bruk tj. 702.642 akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) imienne serii A stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, stanowiące 33,34% ogólnej liczby głosów, 1.227.936 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących 34,96% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.227.936 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, stanowiących 29,13% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, stanowiących 0,04% ogólnej liczby głosów, tj. łącznie 1.932.415 akcji Mo-Bruk, stanowiących 55,01% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 2.635.057 głosów na walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, stanowiących 62,51% ogólnej liczby głosów.

Po Sprzedaży Spółka posiada 1.229.838 akcji Mo-Bruk tj. 702.642 akcje uprzywilejowane co do głosu (2 głosy na akcję) imienne serii A stanowiące 20,00% kapitału zakładowego i reprezentujące 1.405.284 głosy na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 33,34% ogólnej liczby głosów, 525.359 akcji zwykłych na okaziciela serii B stanowiących 14,96% kapitału zakładowego i reprezentujących 525.359 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 12,46% ogólnej liczby głosów oraz 1.837 akcji zwykłych na okaziciela serii C stanowiących 0,05% kapitału zakładowego i reprezentujących 1.837 głosów na Walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 0,04% ogólnej liczby głosów tj. łącznie 1.229.838 akcji Mo-Bruk, stanowiących 35,01% kapitału zakładowego i reprezentujących łącznie 1.932.480 głosów na walnych Zgromadzeniach Mo-Bruk, co stanowi 45,84% ogólnej liczby głosów.

Podmioty zależne od Spółki nie posiadają akcji Mo-Bruk.

Jednocześnie poinformowano, że Spółka nie jest stroną umów, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie i nie posiada żadnych instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy o Ofercie, w związku z czym łączna liczba głosów wskazana zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 3, 7 i 8 Ustawy o Ofercie jest równa liczbie wskazanej powyżej.

Przedmiotowe zawiadomienie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
Załączniki
PlikOpis
notyfikacja Ginger 01 12 2020 art 69.pdfZawiadomienie z Ginger Capital
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-12-04Wiktor MokrzyckiWiceprezes Zarządu
2020-12-04Tobiasz MokrzyckiWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:MO-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MO-BRUK S.A.
Adres: 68, 33-322 Niecew
Telefon:+48 (18) 441 70 48
Fax:+48 (18) 441 70 99
Email:mobruk@mobruk.pl
www:www.mobruk.pl
NIP:734-329-42-52
REGON:120652729

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy