pixelg
sprzedaż akcji przez Piotra Bolińskiego - 2020-07-03 - MODE SPÓŁKA AKCYJNA (mode)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

sprzedaż akcji przez Piotra Bolińskiego - komunikat spółki MODE SPÓŁKA AKCYJNA (mode) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr16/2020

Data sporządzenia: 2020-07-03
Skrócona nazwa emitenta
MODE S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w głosach
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie ("Spółka") informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza p. Piotra Bolińskiego, sporządzone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w sprawie obniżenia udziału poniżej progu 20% w głosach na walnym zgromadzeniu Spółki.

Treść zawiadomienia:
Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam o zmianie dotychczas posiadanego udziału poprzez przekroczenie/zejście z progu 20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Mode SA z siedzibą w Straszynie (dalej: "Spółka").

1.Data i rodzaj zdarzenia, powodującego zmianę udziału, którego dotyczy zawiadomienie:
Zmiana dotychczas posiadanego udziału spowodowana została:
sprzedażą w dniu 2.07.2020 59 tys. akcji na rynku NewConnect, sprzedażą w dniu 3.07.2020 61 tys. akcji Spółki na NewConnect.
2.Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Przed transakcją posiadałem 1.254.021 akcji stanowiących 21,21% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.254.021 głosów, co stanowiło 21,21% ogólnej liczby głosów.

3.Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
Aktualnie posiadam 1.134.021 akcji stanowiących 19,18% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania 1.134.021 głosów, co stanowi 19,18% ogólnej liczby głosów.

4.Podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje spółki:
Nie dotyczy.

5.Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy o ofercie publicznej:
Nie dotyczy umowy nie zostały zawarte.

6.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:
Nie dotyczy.

7.Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych:
Nie dotyczy.

8.Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 3, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:
1.134.021 głosów, co stanowi 19,18% ogólnej liczby głosów.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-03Rafał StepiukPrezes Zarządu


Nazwa jednostki:MODE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:MODE S.A.
Adres:Leśna 8, 83-010 Straszyn

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy