pixelg
SA-Q3 - 2020-10-29 - MOSTOSTAL PŁOCK SA (mostalplc)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-Q3 - komunikat spółki MOSTOSTAL PŁOCK SA (mostalplc) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU KWARTALNEGO DLA EMITENTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USŁUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-07-01 do 2020-09-30
data przekazania: 2020-10-29
MOSTOSTAL PŁOCK SA
(pełna nazwa emitenta)
MOSTALPLCBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
09-400Płock
(kod pocztowy)(miejscowość)
Targowa12
(ulica)(numer)
024 367-11-11024 367-12-50
(telefon)(fax)
msp@mostostal-plock.plwww.mostostal-plock.pl
(e-mail)(www)
774-000-62-10610040361
(NIP)(REGON)
BILANS

w tys.

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe19 71919 39517 89517 944

Wartości niematerialne i prawne, w tym:476503558586

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe10 59910 21310 4439 430

Należności długoterminowe5 1765 1593 1264 212

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek5 1765 1593 1264 212

Inwestycje długoterminowe392392392392

Nieruchomości392392392392

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 0763 1283 3763 324

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego3 0763 0943 2593 324

Inne rozliczenia międzyokresowe0341170

Aktywa obrotowe69 23456 61450 24355 451

Zapasy3 5432 9761 5594 565

Należności krótkoterminowe48 08234 74330 74836 334

Od jednostek powiązanych17 3335 9691 491907

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek30 74928 77429 25735 427

Inwestycje krótkoterminowe9 5165 8693 2982 092

Krótkoterminowe aktywa finansowe9 5165 8693 2982 092

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne9 5165 8693 2982 092

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe8 09313 02614 63812 460

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m88 95376 00968 13873 395

PASYWA

Kapitał własny25 75722 58820 42019 838

Kapitał zakładowy20 00020 00020 00020 000

Kapitał zapasowy552141117113

Kapitał z aktualizacji wyceny407407431435

Pozostałe kapitały rezerwowe25 04225 04225 04225 042

Zysk (strata) z lat ubiegłych-25 581-25 170-30 316-30 316

Zysk (strata) netto5 3372 1685 1464 564

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania63 19653 42147 71853 557

Rezerwy na zobowiązania3 7554 7084 6614 466

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego1 5512 4622 8212 327

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne1 4051 4471 3161 497

długoterminowa508508475399

krótkoterminowa8979398411 098

Pozostałe rezerwy799799524642

długoterminowe

krótkoterminowe799799524642

Zobowiązania długoterminowe1 31790581720

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek1 31790581720

Zobowiązania krótkoterminowe35 66623 69629 67632 449

Wobec jednostek powiązanych12 2337 2216 9145 901

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek23 15916 19322 73526 341

Fundusze specjalne27428227207

Rozliczenia międzyokresowe22 45824 11212 56416 622

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe22 45824 11212 56416 622

długoterminowe1 9021 9071 9171 922

krótkoterminowe20 55622 20510 64714 700

P a s y w a r a z e m88 95376 00968 13873 395
Wartość księgowa25 75722 58820 42019 838

Liczba akcji (w szt.)2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)12,8811,2910,219,92

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów66 41681 48214 95918 911

Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3114 5649711 059

Zysk (strata) brutto4 2504 131957959

Zysk (strata) netto5 3374 5641 2021 059

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 481-6 2131 685-1 442

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-421295-9568

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-842-6 088-190-1 413

Przepływy pieniężne netto, razem6 218-12 0061 400-2 787

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)88 95368 13819 65016 000

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)63 19647 71813 96011 205

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 317817291192

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)35 66629 6767 8796 969

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)25 75720 4205 6904 795

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)20 00020 0004 4184 696

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)2 000 0002 000 0002 000 0002 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)2,963,740,670,87

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)12,8810,212,852,40

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWE

w tys.

stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020stan na 2020-06-30 koniec poprz. kwartału / 2020stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019

Należności warunkowe4 5144 8204 0064 827

Od jednostek powiązanych (z tytułu)161161161161

otrzymanych gwarancji i poręczeń

weksli161161161161

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)4 3534 6593 8454 666

otrzymanych gwarancji i poręczeń4 3234 6293 8454 666

weksli3030Zobowiązania warunkowe36 92533 48326 73326 733

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)13 35313 3537 1917 191

udzielonych gwarancji i poręczeń

weksli13 35313 3537 1917 191

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)23 57220 13019 54219 542

udzielonych gwarancji i poręczeń22 53819 09617 62817 628

weksli1 0341 0341 9141 914

Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem41 43938 30330 73931 560
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys.

3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:24 03066 41631 43981 482

od jednostek powiązanych00314313

Przychody netto ze sprzedaży produktów24 00166 33931 38781 155

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów297752327

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:20 44557 18527 74970 904

jednostkom powiązanym00286286

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów20 44457 17527 70070 644

Wartość sprzedanych towarów i materiałów11149260

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży3 5859 2323 69010 578

Koszty sprzedaży

Koszty ogólnego zarządu1 2894 2401 7995 504

Zysk (strata) ze sprzedaży2 2964 9921 8915 074

Pozostałe przychody operacyjne13276118654

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych51076298

Dotacje

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych

Inne przychody operacyjne8169112356

Pozostałe koszty operacyjne-129574021 164

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych89220150560

Inne koszty operacyjne-101737252604

Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 3214 3111 6074 564

Przychody finansowe45925

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym:1625

od jednostek powiązanych0000

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne353Koszty finansowe49120160438

Odsetki w tym:165512130

dla jednostek powiązanych0000

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne3365148308

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto2 2764 2501 4494 131

Podatek dochodowy-893-1 087-437-433

część bieżąca

część odroczona-893-1 087-437-433

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto3 1695 3371 8864 564
Zysk (strata) netto (zannualizowany)
5 919
7 488

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
2 000 000
2 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
2,96
3,74

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys.

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-313 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO)22 58820 42015 27415 274

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych22 58820 42015 27415 274

Kapitał zakładowy na początek okresu20 00020 00020 00020 000

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu20 00020 00020 00020 000

Kapitał zapasowy na początek okresu1411172424

Zmiany kapitału zapasowego4114359389

zwiększenia (z tytułu)4114359389

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)411411z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych0249389

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu552552117113

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu407431524524

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny0-24-93-89

zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)0249389

zbycia środków trwałych

zbycia środków trwałych0249389

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu407407431435

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu25 04225 04225 04225 042

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku

zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu25 04225 04225 04225 042

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu-23 002-25 170-30 316-30 316

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu-23 002-25 170zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych-23 002-25 170zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych
zmniejszenia (z tytułu)411411przeniesienie na kapitał zapasowy411411Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu-23 413-25 581Strata z lat ubiegłych na początek okresu23 41325 58130 31630 316

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych23 41325 58130 31630 316

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu23 41325 58130 31630 316

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu-23 413-25 581-30 316-30 316

Wynik netto3 1695 3375 1464 564

zysk netto3 1695 3375 1464 564

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ )25 75725 75720 42019 838

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)25 75725 75720 42019 838Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys.

3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-303 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-303 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto3 1695 3371 8864 564

Korekty razem7982 144858-10 777

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja5061 4123561 080

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)357314160

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej4107-6-298

Zmiana stanu rezerw-953-906-714-2 110

Zmiana stanu zapasów-567-1 984-1 1053 989

Zmiana stanu należności-13 299-19 321-6 301-13 505

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów11 7416 0243 272-5 162

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych3 33116 7395 3425 069

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia3 9677 4812 744-6 213

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy-15-10390313

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych-15-10390313

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki473181818

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych473181818

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-62-42172296

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy

00

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki2588423 1546 088

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

2 8824 999

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego223769258929

Odsetki357314160

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-258-842-3 154-6 088

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)3 6476 218-338-12 006

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:3 6476 218-338-12 006

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu5 8693 2982 43014 098

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:9 5169 5162 0922 092

o ograniczonej możliwości dysponowania1012748691Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).
INFORMACJA DODATKOWA


(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Informacja dodatkowa.pdf


SA-Q 3_2020.pdf


POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

PlikOpis

Pozostałe informacje.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-10-28Jacek SzymanekPrezes Zarządu


2020-10-28Robert KowalskiCzłonek Zarządu


2020-10-28Krzysztof BartczakDyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Główny Księgowy, ProkurentNazwa jednostki:MOSTOSTAL PŁOCK SA
Nazwa skrócona jednoskti:MOSTALPLC
Adres:Targowa 12, 09-400 Płock
Telefon:024 367-11-11
Fax:024 367-12-50
Email:msp@mostostal-plock.pl
www:www.mostostal-plock.pl
NIP:774-000-62-10
REGON:610040361

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Mostostal Płock SA
MOSTALPLC
2020-10-29 SA-Q3
2020-10-27 zmiana terminu publikacji SA-Q3
2020-10-21 podpisanie umowy z AXA TUiR SA
2020-09-30 SA-P
2020-09-24 ostatnie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji celem ich dematerializacji
2020-09-23 podpisanie umowy
2020-09-01 wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
2020-08-11 wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy