pixelg
SA - QS3 i SA - Q3 - 2020-11-27 - NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QS3 i SA - Q3 - komunikat spółki NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 3/2020
(kwartał) (rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-27
NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NANOGROUP S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-532Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rakowiecka36
(ulica)(numer)
+48 604 741 303
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
5213757847365989838
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży 34233800
Zysk/(Strata) operacyjny -1 094-1 05900
Zysk/(Strata) przed opodatkowaniem -912-70000
Zysk/(Strata) netto -969-70000
Zysk/(Strata) przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej -993-69300
Zysk/(Strata) netto przypisany/(a) udziałom niekontrolującym 24-700
Całkowite dochody/(straty) ogółem -13-9 8610-2
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane akcjonariuszom Jednostki Dominującej -12 031-8 900-3-2
Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane udziałom niekontrolującym 12-96000
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -729-2 11900
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 692-1 61900
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 9321 17700
Przepływy pieniężne netto razem -1 489-2 5620-1
Podstawowy zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0000
Rozwodniony zysk netto na jedną akcję (w złotych/EUR) 0000
Aktywa razem 26 58526 97266
Kapitał własny razem12 48014 82533
Zobowiązania długoterminowe13 43311 60033

Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 września 2020 roku oraz 30 września 2019 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: poszczególne pozycje bilansu - według średniego kursu EURustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2020 roku - 4,5268 na dzień 30 września 2019 - 4,3736 poszczególne pozycje sprawozdania rachunku zysków i strat, całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 lipca do 30 września 2020 roku - 4,442 okresu od 1 lipca do 30 września 2019 roku - 4,3086.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
1_NanoGroup -skonsolidowany raport kwartalny za III Q 2020r.-1.pdfNanoGroup SA_skonsolidowany raport kwartalny za IIIQ2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-27Marek Borzestowski
Prezes ZarząduMarek Borzestowski
2020-11-27Adam KiciakCzłonek ZarzaduAdam Kiciak


Nazwa jednostki:NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NANOGROUP S.A.
Adres:Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
NIP:5213757847
REGON:365989838

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy