pixelg
przydział akcji derii H - 2020-10-30 - NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

przydział akcji derii H - komunikat spółki NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr22/2020

Data sporządzenia: 2020-10-30
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Przydział Akcji Serii H
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY I ZAWARTE W NIM INFORMACJE PODLEGAJĄ OGRANICZENIOM I NIE SĄ PRZEZNACZONE DO PUBLIKACJI, OGŁOSZENIA, DYSTRYBUCJI LUB PRZESŁANIA, BEZPOŚREDNIO ANI POŚREDNIO, W CAŁOŚCI ANI W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI, NA TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY, REPUBLIKI POŁUDNIOWEJ AFRYKI, JAPONII ANI INNYCH KRAJÓW, GDZIE PUBLIKACJA, OGŁOSZENIE, DYSTRYBUCJA LUB PRZESŁANIE BYŁOBY NIEZGODNE Z PRAWEM. NINIEJSZY RAPORT BIEŻĄCY SŁUŻY WYŁĄCZNIE CELOM INFORMACYJNYM.
PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI ZAMIESZCZONYMI PONIŻEJ TREŚCI RAPORTU BIEŻĄCEGO.

Zarząd NanoGroup S.A. ( Spółka , Emitent ) informuje, że w dniu 30 października 2020 roku, na podstawie upoważnienia zawartego w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 12 października 2020 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, dokonał przydziału akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł ( Akcje Serii H ) oferowanych w ramach oferty publicznej na podstawie memorandum informacyjnego sporządzonego w oparciu o art. 37b Ustawy o Ofercie oraz opublikowanego w dniu 13 października 2020 roku na stronie internetowej Spółki (www.nanogruop.eu) oraz na stronie Koordynatora Oferty - Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa.pl).
Zarząd dokonał przydziału łącznie 2.791.313 Akcji Serii H, w tym:
a) 550.000 akcji w Transzy Małych Inwestorów, przydział nastąpił przez system GPW w Warszawie S.A., poziom redukcji zapisów wyniósł 96,853%,
b) 2.241.313 akcji w Transzy Dużych Inwestorów.
Cena emisyjna jednej Akcji Serii H była równa 4,07 zł (słownie: cztery złote siedem groszy). Łączna wartość wpłat wyniosła 11.360.643,91 zł.
Mając powyższe na uwadze oferta publiczna Akcji Serii H doszła do skutku. Zarząd podejmie kroki w celu dopuszczenia i wprowadzenia praw do Akcji Serii H oraz Akcji Serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

WAŻNE INFORMACJE
Dla potrzeb poniższych postanowień, przez Papiery Wartościowe Spółki należy rozumieć papiery wartościowe Spółki wskazane w niniejszym raporcie oraz jakiekolwiek inne, w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, papiery wartościowe wyemitowane kiedykolwiek przez Spółkę.
Memorandum jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym, na potrzeby Oferty, informacje o Spółce, papierach wartościowych Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie.
Niniejszy raport nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii, Australii ani w żadnej innej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagało dokonania rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia. Papiery Wartościowe Spółki nie mogą być zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeżeli nie zostały zarejestrowane przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. United States Securities and Exchange Commission) lub nie podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracji na mocy odpowiednich postanowień amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933, Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych ). Papiery Wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani zbywane w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Ani Memorandum ani Papiery Wartościowe Spółki ani niniejszy raport nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzecząpospolitą Polską, w szczególności zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.) oraz przepisami prawa wydanymi na jego podstawie, i nie mogą być oferowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii i Australii), chyba że w danym państwie taka oferta mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę i jej doradców w związku z Ofertą. Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z właściwymi przepisami prawa polskiego oraz regulacjami innych państw, które mogą się do niego stosować w związku z udziałem w Ofercie.
Zwracamy uwagę, iż przeglądanie i dostęp do niniejszego raportu z naruszeniem warunków wskazanych powyżej może stanowić naruszenie przepisów prawa regulujących obrót papierami wartościowymi, w szczególności w Polsce, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii i Australii.
Inwestowanie w papiery wartościowe objęte Memorandum łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Spółki oraz z otoczeniem, w jakim Spółka prowadzi działalność. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, które mogą być publikowane do Memorandum, a także w razie potrzeby zasięgnąć opinii doradców, w tym doradcy prawnego.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-30Marek BorzestowskiPrezes ZarząduMarek Borzestowski
2020-10-30Adam KiciakCzłonek ZarząduAdam Kiciak


Nazwa jednostki:NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NANOGROUP S.A.
Adres:Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
NIP:5213757847
REGON:365989838

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy