pixelg
zakończenie subskrypcji akcji serii H - 2020-11-06 - NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

zakończenie subskrypcji akcji serii H - komunikat spółki NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA (nanogroup) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGORaport bieżący nr23/2020

Data sporządzenia: 2020-11-06
Skrócona nazwa emitenta
NANOGROUP S.A.
Temat
Zakończenie subskrypcji Akcji Serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd NanoGroup S.A. ( Spółka , Emitent ) niniejszym przekazuje informację dotyczącą zakończenia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii H ( Akcje Serii H ) wyemitowanych przez Spółkę:
1) Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii H: 22 października 2020 r.
2) Data zakończenia subskrypcji Akcji Serii H: 27 października 2020 r.
3) Data przydziału Akcji Serii H: 30 października 2020 r.
4) Liczba Akcji Serii H objętych subskrypcją: 2.791.313 Akcji Serii H
5) Stopa redukcji w poszczególnych transzach:
a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 96,853%
b) ramach Transzy Dużych Inwestorów: nie wystąpiła redukcja 6) Liczba Akcji Serii H, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 17.477.932 Akcji Serii H
7) Liczba Akcji Serii H, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 2.791.313 Akcji Serii H.
8)Cena, po jakiej Akcje Serii H były obejmowane: 4,07 złotych za jedną Akcję Serii H
9) Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Serii H objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 3.928 osób/podmiotów
b) w ramach Transzy Dużych Inwestorów: 31 podmiotów
10) Liczba osób, którym przydzielono Akcje Serii H w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
a) w ramach Transzy Małych Inwestorów: 3.928 osób/podmiotów
b) ramach Transzy Dużych Inwestorów: 31 podmiotów
11) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Akcje Serii H w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem subemisji
12) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Serii H objętych ofertą i ceny emisyjnej: 11.360.643 złotych
13) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H, z uwzględnieniem wynagrodzenia KDPW i GPW:
a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 920.634 złotych
b) wynagrodzenie subemitentów: Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii H nie była przedmiotem subemisji
c) sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: Emisja Akcji Serii H została przeprowadzona na podstawie memorandum informacyjnego zgodnie z art. 37b Ustawy o Ofercie 61.500 złotych.
d) promocja oferty: 73.800 złotych.
Koszty emisji Akcji Serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki w części nadwyżki ceny emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.
14) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii H objętą subskrypcją: 0,37 złotych
15) Sposób opłacenia objętych Akcji Serii H: Akcje Serii H zostały w całości opłacone w całości wkładami pieniężnymi
Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji Akcji Serii H do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość tych kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów emisji, po uzyskaniu wszelkich dokumentów potwierdzających wynagrodzenie doradców i wszystkich podmiotów zaangażowanych w przeprowadzenie oferty Akcji Serii H oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii H do obrotu giełdowego na rynku głównym GPW, koszt przeprowadzonej oferty będzie znacząco różnić się od informacji przekazanej w niniejszym raporcie bieżącym, Spółka niezwłocznie udostępni informacje w tym zakresie w formie odrębnego raportu bieżącego.

Podstawa prawna szczegółowa:
§ 16 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-06Marek BorzestowskiPrezez ZarząduMarek Borzestowski
2020-11-06Adam KiciakCzłonek ZarząduAdam Kiciak


Nazwa jednostki:NANOGROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NANOGROUP S.A.
Adres:Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa
Telefon:+48 604 741 303
NIP:5213757847
REGON:365989838

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy