pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-26 - NEUCA SA (neuca)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki NEUCA SA (neuca) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
w walucie
data przekazania: 2020-11-26
NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Forteczna35-37
(ulica)(numer)
056 669 40 31056 669 41 34
(telefon)(fax)
piotrs@torfarm.com.plwww.neuca.pl
(e-mail)(www)
879-00-17-162870227804
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 6 853 6816 128 9731 542 9271 422 498
Zysk (strata) na działalności operacyjnej169 414123 46338 13928 655
Zysk (strata) brutto159 511121 26035 91028 144
Zysk (strata) netto124 98292 97028 13621 578
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego124 00393 02427 91621 590
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej263 80385 01159 38819 730
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej9 001-102 1152 026-23 700
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-328 27417 480-73 9024 057
Przepływy pieniężne netto, razem-55 471375-12 48887
Średnioważona liczba akcji4314347435531743143474355317
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)28,7421,366,474,96
Stan na 30.09.2020Stan na 30.09.2019Stan na 30.09.2020Stan na 30.09.2019
Aktywa razem3 480 1253 262 343768 783745 917
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 711 8552 645 390599 067604 854
Zobowiązania długoterminowe267 962158 93759 19536 340
Zobowiązania krótkoterminowe2 443 8932 486 453539 872568 514
Kapitał własny768 270616 953169 716141 063
Kapitał zakładowy4 3664 5489651 040
Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa razem3 298 0573 411 218738 481801 038
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 575 9302 765 602576 787649 431
Zobowiązania długoterminowe253 604153 06156 78535 942
Zobowiązania krótkoterminowe2 322 3262 612 541520 001613 489
Kapitał własny722 128645 616161 695151 607
Kapitał zakładowy4 3664 5629781 071
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży6 632 7805 941 3911 493 1971 378 961
Zysk (strata) na działalności operacyjnej89 27666 72220 09815 486
Zysk (strata) brutto116 13486 69226 14520 121
Zysk (strata) netto100 11573 98622 53817 172
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej239 84330 92553 9947 177
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej62 574-28 42914 087-6 598
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-357 607-940-80 506-218
Przepływy pieniężne netto, razem-55 1901 555-12 425361
Średnioważona liczba akcji4314347435531743143474355317
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)23,2116,995,223,94
Stan na 30.09.2020Stan na 30.09.2019Stan na 30.09.2020Stan na 30.09.2019
Aktywa razem3 485 1193 312 938769 886757 485
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 384 6053 259 398747 682745 244
Zobowiązania długoterminowe240 458158 35853 11936 208
Zobowiązania krótkoterminowe3 144 1473 101 039694 563709 036
Kapitał własny100 51453 54122 20412 242
Kapitał zakładowy4 3664 5489651 040
Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa razem3 361 7013 431 494752 732805 799
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 331 0733 428 905745 874805 191
Zobowiązania długoterminowe242 374150 67254 27135 381
Zobowiązania krótkoterminowe3 088 6993 278 234691 603769 809
Kapitał własny30 6282 5896 858608
Kapitał zakładowy4 3664 5629781 071
Stan na 01.01.2019Stan na 01.01.2019
Aktywa razem3 266 548759 662
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 160 670735 040
Zobowiązania długoterminowe152 35535 432
Zobowiązania krótkoterminowe3 008 315699 608
Kapitał własny105 87824 623
Kapitał zakładowy4 5331 054
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Raport III kw 2020.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-26PIOTR SUCHARSKIPREZES ZARZĄDU
2020-11-26GRZEGORZ DZIKWICEPREZES ZARZĄDU
2020-11-26PAWEŁ KUŚMIEROWSKIWICEPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:NEUCA SA
Nazwa skrócona jednoskti:NEUCA
Adres:Forteczna 35-37, 87-100 Toruń
Telefon:056 669 40 31
Fax:056 669 41 34
Email:piotrs@torfarm.com.pl
www:www.neuca.pl
NIP:879-00-17-162
REGON:870227804

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Neuca SA
NEUCA
2021-01-19 sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu
2021-01-12 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
2020-12-23 dopuszczenie akcji do obrotu
2020-12-14 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-12-08 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-12-04 sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-12-01 sprzedaż akcji przez prezesa zarządu
2020-11-26 SA - QSr3

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy