pixelg
SA - RS - 2020-03-19 - NEUCA SA (neuca)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki NEUCA SA (neuca) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ
w walucie
data przekazania: 2020-03-19
NEUCA SA
(pełna nazwa emitenta)
NEUCAHandel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
87-100Toruń
(kod pocztowy)(miejscowość)
Szosa Bydgoska58
(ulica)(numer)
056 669 40 31056 669 41 34
(telefon)(fax)
piotrs@torfarm.com.plwww.neuca.pl
(e-mail)(www)
879-00-17-162870227804
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
2019201820192018
2019przekształcone2019przekształcone
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów8278727775326319244801817072
Zysk (strata) na działalności operacyjnej1571731324723653731046
Zysk (strata) brutto1550261259233603729512
Zysk (strata) netto117843952552739422324
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego117655952712735022328
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2022471411584701533082
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-135937-141795-31600-33231
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-199983551-4649832
Przepływy pieniężne netto, razem46312291410766683
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)4317033452170243170334521702
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)4785589508049347855895080493
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)27,2521,076,344,94
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR)24,5918,755,724,39
Stan na 31.12.2019Stan na 31.12.2018Stan na 31.12.2019Stan na 31.12.2018
przekształconeprzekształcone
Aktywa razem34112193221528801038749193
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania27656022582623649431600610
Zobowiązania długoterminowe1530601956693594245504
Zobowiązania krótkoterminowe26125422386954613489555106
Kapitał własny645617638905151607148583
Kapitał zakładowy4562453310711054
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)4562082453278745620824532787
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)141,52140,9533,2332,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)134,91125,7631,6829,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)8,657,402,031,72
Stan na 01.01.2018Stan na 01.01.2018
przekształconeprzekształcone
Aktywa razem3008473721301
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2381954571088
Zobowiązania długoterminowe14036933654
Zobowiązania krótkoterminowe2241585537434
Kapitał własny626519150213
Kapitał zakładowy46781122
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)46777344677734
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (w szt.)49462594946259
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)133,9432,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)126,6730,37
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)6,401,53
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

List Prezesa NEUCA.pdf


Raport Finansowy GK Neuca.pdf


Sprawozdanie Zarządu GK NEUCA.pdf


Sp5_Neuca_19p.pdf

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-19PIOTR SUCHARSKIPREZES ZARZĄDU
2020-03-19GRZEGORZ DZIKWICEPREZES ZARZĄDU
2020-03-19PAWEŁ KUŚMIEROWSKIWICEPREZES ZARZĄDU


Nazwa jednostki:NEUCA SA
Nazwa skrócona jednoskti:NEUCA
Adres:Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń
Telefon:056 669 40 31
Fax:056 669 41 34
Email:piotrs@torfarm.com.pl
www:www.neuca.pl
NIP:879-00-17-162
REGON:870227804

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Neuca SA
NEUCA
2020-06-19 podwyższenie kapitału zakładowego
2020-06-09 rejestracja obniżenia kapitału
2020-06-09 jednolity tekst statutu
2020-06-05 kupno akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-05-25 sprzedaż akcji przez wiceprezesa zarządu
2020-05-15 program skupu akcji własnych
2020-05-14 SA - QSr1
2020-05-08 informacja o zasadach wypłaty dywidendy

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy