pixelg
SA - PSr - 2020-09-21 - NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (newag)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (newag) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego1 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-09-21
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
sekretariat@newag.plwww.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO2020-06-302019-06-302020-06-302019-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów569 289381 694128 18189 014
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej94 38326 81621 2516 254
Zysk ( strata ) brutto84 74219 53019 0804 555
Zysk ( strata ) netto62 06312 39413 9742 890
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)111 86944 12825 18810 291
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-20 2989 857-4 5702 299
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-51 863-35 327-11 677-8 239
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej86 99412 17419 5882 839
Przepływy pieniężne netto, razem14 833-13 2963 340-3 101
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą 1,380,280,310,07
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN2020-06-302019-12-312019-06-30
Aktywa razem1 522 5801 357 3311 246 351
Kapitał podstawowy11 25011 25011 250
Kapitał zapasowy328 017328 016332 735
Kapitał z aktualizacji wyceny91 23891 32095 667
Kapitał udziałów niekontrolujących520343239
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania908 374805 188772 453
Zobowiązania długoterminowe252 088265 839234 659
Zobowiązania krótkoterminowe656 286539 349537 794
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) 13,6512,2710,54
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR2020-06-302019-12-312019-06-30
Aktywa razem340 927318 735293 121
Kapitał podstawowy2 5192 6422 646
Kapitał zapasowy73 44877 02678 254
Kapitał z aktualizacji wyceny20 42921 44422 499
Kapitał udziałów niekontrolujących1168156
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania203 398189 078181 668
Zobowiązania długoterminowe56 44662 42655 188
Zobowiązania krótkoterminowe146 952126 652126 480
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w EUR )3,062,882,48
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO2020-06-302019-06-302020-06-302019-06-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów578 837396 855130 33192 550
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej94 37532 21621 2497 513
Zysk ( strata ) brutto80 99221 22218 2364 949
Zysk ( strata ) netto62 37115 05914 0433 512
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)107 17644 26624 13210 323
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-67 93615 632-15 2963 646
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-53 9192 084-12 140486
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej136 781-25 93230 798-6 048
Przepływy pieniężne netto, razem14 926-8 2163 361-1 916
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )1,390,330,310,08
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w PLN2020-06-302019-12-312019-06-30
Aktywa razem1 637 8331 463 6771 378 661
Kapitał podstawowy11 25011 25011 250
Kapitał zapasowy303 926303 925303 923
Kapitał z aktualizacji wyceny91 23891 32092 312
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 151 6371 039 852987 214
Zobowiązania długoterminowe212 129306 363294 105
Zobowiązania krótkoterminowe939 508733 489693 109
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł)10,809,428,70
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO w EUR2020-06-302019-12-312019-06-30
Aktywa razem366 734343 707324 238
Kapitał podstawowy2 5192 6422 646
Kapitał zapasowy68 05371 36971 478
Kapitał z aktualizacji wyceny20 42921 44421 710
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania257 868244 183232 176
Zobowiązania długoterminowe47 49971 94269 169
Zobowiązania krótkoterminowe210 369172 241163 008
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję ( w EUR )2,422,212,05

Przeliczenia dokonano wg:
poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na dzień:
-30.06.2020 - 4,4660 - tabela 125 /A/NBP/2020
-31.12.2019 - 4,2585 - tabela 251/A/NBP/2019
-30.06.2019 - 4,2520 - tabela 124/A/ NBP/2019
poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.:
-w okresie od 01.01.2020 do 30.06.2020 - 4,4413
-w okresie od 01.01.2019 do 30.06.2019 - 4,2880

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
SSF NEWAG IIQ 2020.pdfSkrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe NEWAG S.A.
SZ NEWAG IIQ 2020.pdfSprawozdanie Zarządu
GK Newag - raport_MSSF_sprawozdanie skrócone skonsolidowane.pdfRaport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Newag _raport MSSF_sprawozdanie skrócone jednostkowe.pdfRaport z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-21Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2020-09-21Bogdan BorekWiceprezes Zarządu
2020-09-21Józef MichalikWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NEWAG S.A.
Adres:Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 449 63 60
Fax:+48 18 449 63 66
Email:sekretariat@newag.pl
www:www.newag.pl
NIP:7340009400
REGON:490490757

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy