pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-20 - NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (newag)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA (newag) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-20
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
NEWAG S.A.Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
33-300Nowy Sącz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wyspiańskiego3
(ulica)(numer)
+48 18 449 63 60+48 18 449 63 66
(telefon)(fax)
sekretariat@newag.plwww.newag.pl
(e-mail)(www)
7340009400490490757
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO3 kwartały 20203 kwartały 20193 kwartały 20203 kwartały 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów803 500540 912180 887125 542
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej156 32359 06435 19213 708
Zysk ( strata ) brutto141 10545 46431 76610 552
Zysk ( strata ) netto112 88635 53825 4138 248
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)183 57684 54441 32719 622
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-52 477-29 128-11 814-6 760
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 741-59 052-3 093-13 706
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej96 19857 13621 65613 261
Przepływy pieniężne netto, razem29 980-31 0446 749-7 205
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )2,510,790,570,18
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN30.09.202031.12.201930.09.2019
Aktywa razem1 584 9911 357 3311 374 579
Kapitał podstawowy11 25011 25011 250
Kapitał zapasowy333 972328 016332 735
Kapitał z aktualizacji wyceny90 41491 32095 541
Kapitał udziałów niekontrolujących619343285
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania964 962805 188877 537
Zobowiązania długoterminowe233 217265 839326 058
Zobowiązania krótkoterminowe731 745539 349551 479
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję13,7812,2711,05
WYBRANE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR30.09.202031.12.201930.09.2019
Aktywa razem350 135318 735314 290
Kapitał podstawowy2 4852 6422 572
Kapitał zapasowy73 77777 02676 078
Kapitał z aktualizacji wyceny19 97321 44421 845
Kapitał udziałów niekontrolujących1378165
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania213 166189 078200 644
Zobowiązania długoterminowe51 51962 42674 551
Zobowiązania krótkoterminowe161 647126 652126 093
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję3,042,882,53
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO3 kwartały 20203 kwartały 20193 kwartały 20203 kwartały 2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów811 144554 747182 608128 753
Zysk ( strata ) z działalności operacyjnej124 98848 66728 13811 295
Zysk ( strata ) brutto105 89529 83123 8396 924
Zysk ( strata ) netto80 26821 39118 0704 965
EBITDA (zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja)144 97966 44132 63815 421
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-60 240-44 306-13 561-10 283
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-59 571-10 362-13 411-2 405
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej150 1236 33433 7961 470
Przepływy pieniężne netto, razem30 312-48 3346 824-11 218
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 00145 000 001
Zysk ( strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR )1,780,480,400,11
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W PLN30.09.202031.12.201930.09.2019
Aktywa razem1 746 2891 463 6771 464 822
Kapitał podstawowy11 25011 25011 250
Kapitał zapasowy307 855303 925303 923
Kapitał z aktualizacji wyceny90 41491 32092 186
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 287 1961 039 8521 067 042
Zobowiązania długoterminowe190 251306 363372 555
Zobowiązania krótkoterminowe1 096 945733 489694 487
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję10,209,428,84
WYBRANE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W EUR30.09.202031.12.201930.09.2019
Aktywa razem385 767343 707334 924
Kapitał podstawowy2 4852 6422 572
Kapitał zapasowy68 00771 36969 490
Kapitał z aktualizacji wyceny19 97321 44421 078
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania284 350244 183243 973
Zobowiązania długoterminowe42 02871 94285 183
Zobowiązania krótkoterminowe242 322172 241158 791
Liczba akcji ( w szt. )45 000 00145 000 00145 000 001
Wartość księgowa na jedną akcję2,252,212,02

Przeliczenia dokonano wg: a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średniego kursu NBP na dzień bilansowy tj. na dzień: 30.09.2020 - 4,5268 - tabela 191 /A/NBP/2020 31.12.2019 - 4,2585 - tabela 251/A/NBP/2019 30.09.2019 - 4,3736 - tabela 189/A/NBP/2019 b) poszczególne pozycje sprawozdania z dochodu oraz rachunku przepływów pieniężnych wg kursów stanowiących średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień miesiąca danego okresu sprawozdawczego tj.: w okresie od 01.01.2020 do 30.09.2020 - 4,4420 w okresie od 01.01.2019 do 30.09.2019 - 4,3086

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
SSF 3Q2020.pdfSkrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
SZ 3Q2020.pdfInormacja dodatkowa Zarządu dot. działalności Grupy Kapitałowej NEWAG
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-20Zbigniew KonieczekPrezes Zarządu
2020-11-20Bogdan BorekWiceprezes Zarządu
2020-11-20Józef MichalikWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:NEWAG S.A.
Adres:Wyspiańskiego 3, 33-300 Nowy Sącz
Telefon:+48 18 449 63 60
Fax:+48 18 449 63 66
Email:sekretariat@newag.pl
www:www.newag.pl
NIP:7340009400
REGON:490490757

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Newag SA
NEWAG
2021-01-21 piąte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-12-22 czwarte wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-11-24 trzecie wezwanie do złożenia dokumentów akcji
2020-11-20 SA - QSr3
2020-11-13 wyniki Q3.2020
2020-11-09 zmiana daty publikacji SA-QSr3
2020-10-29 rejestracja zmiany statutu
2020-10-26 drugie wezwanie do złożenia dokumentów akcji

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy