pixelg
SA-QSr3 - 2020-10-31 - ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (oat)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr3 - komunikat spółki ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (oat) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020kwartał / rok


(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)


za 3 kwartał roku obrotowego
2020 obejmujący okres


zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF

w walucieoraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF

w walucie
data przekazania:ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Usługi inne (uin)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)02-089
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Żwirki i Wigury
101(ulica)
(numer)+48 22 552 67 24
nd(telefon)

(fax)contact@oncoarendi.com
www.oncoarendi.com(e-mail)

(www)7282789248
101380757(NIP)

(REGON)WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

Razem przychody z działalności operacyjnej 1 339 1 472 301 342

Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego 3 553 3 801 800 882

Razem koszty z działalności operacyjnej 3 553 4 852 800 1 126

Zysk (strata) na działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego (2 214) (2 329) (499) (540)

Zysk (strata) na działalności gospodarczej (2 086) (2 872) (470) (667)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (2 086) (2 872) (470) (667)

Suma całkowitych dochodów (2 087) (2 862) (470) (664)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 395) (6 123) (314) (1 421)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (19 319) (25 806) (4 349) (5 989)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 12 772 17 852 2 875 4 143

Liczba akcji w szt. 13 670 000 13 670 000 13 670 000 13 670 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł (0,15) (0,21) (0,03) (0,05)

Stan na30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019

Aktywa razem 81 912 85 687 18 095 20 122

Zobowiązania razem 4 870 6 558 1 076 1 540

Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 283 3 968 504 932

Zobowiązania długoterminowe razem 2 587 2 590 571 608

Kapitał własny 77 042 79 130 17 019 18 582

Kapitał zapasowy 89 434 89 434 19 756 21 001

Liczba akcji w szt. 13 670 000 13 670 000 13 670 000 13 670 000

Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł 5,64 5,79 1,25 1,36

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - na dzień 30.09.2020 r.: 4,5268
 - na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585
Dla wartości  sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca dziewięciu miesięcy:
- 2020 r.: 4,4420
- 2019 r.: 4,3086


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics za III kwartał 2020.pdfSkonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej OncoArendi Therapeutics
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-31Marcin SzumowskiPrezes ZarząduMarcin Szumowski
2020-10-31Rafał KamińskiCzłonek ZarząduRafał Kamiński
2020-10-31Sławomir BroniarekCzłonek ZarząduSławomir Broniarek


Nazwa jednostki:ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Adres:Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Telefon:+48 22 552 67 24
NIP:7282789248
REGON:101380757

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy