pixelg
SA - RS - 2020-03-31 - ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (oat)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - RS - komunikat spółki ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA (oat) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport roczny RS 2019
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za rok obrotowy 2019 obejmujący okresod 2019-01-01 do 2019-12-31
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSF/MSSR
w walucie
data przekazania: 2020-03-31
ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-089Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Żwirki i Wigury101
(ulica)(numer)
+48 22 552 67 24
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
7282789248101380757
(NIP)(REGON)
UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

2019201820192018

Razem przychody z działalności operacyjnej 2 035 1 409 473 330

Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego 5 460 5 128 1 269 1 202

Zysk (strata) na działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego (3 425) (3 719) (796) (872)

Zysk (strata) na działalności gospodarczej (4 166) (4 449) (968) (1 043)

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (4 166) (4 449) (968) (1 043)

Suma całkowitych dochodów (4 163) (4 439) (968) (1 040)

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (7 108) (4 889) (1 652) (1 146)

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (34 847) (27 377) (8 101) (6 416)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej 24 131 70 934 5 610 16 624

Liczba akcji w szt. 13 670 000 13 670 000 13 670 000 13 670 000

Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł (0,30) (0,32) (0,07) (0,08)

Stan na31.12.201931.12.201831.12.201931.12.2018

Aktywa razem 85 68786 01620 12220 004

Zobowiązania razem 6 5584 1241 540959

Zobowiązania krótkoterminowe razem 3 9684 048932942

Zobowiązania długoterminowe razem2 5907660818

Kapitał własny79 13081 89218 58219 045

Kapitał zapasowy89 43489 43421 00120 799

Liczba akcji w szt. 13 670 000 13 670 000 13 670 000 13 670 000

Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł 5,79 5,99 1,36 1,39

Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
 - na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585
 - na dzień 31.12.2018 r.: 4,3000
Dla wartości  sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca roku:
- 2019 r.: 4,3018
- 2018 r.: 4,2669


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTUSkonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy OncoArendi Therapeutics 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej OncoArendi Therapeutics S.A. za rok 2019

Sprawozdanie Zarządu OncoArendi Therapeutics SA z działalności GK 2019.pdfSprawozdanie Zarządu z działalności GK OncoArendi Therapeutics

SSF_MSSF_JZP_Sprawozdanie z badania.pdfSprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowegoPODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-31Marcin SzumowskiPrezes ZarząduMarcin Szumowski

2020-03-31Sławomir BroniarekCzłonek ZarząduSławomir Broniarek

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-03-31Paweł WilskiKsiegowyPaweł Wilski
Nazwa jednostki:ONCOARENDI THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.
Adres:Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa
Telefon:+48 22 552 67 24
NIP:7282789248
REGON:101380757

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Oncoarendi Therapeutics SA
OAT
2020-04-30 kupno akcji przez prezesa zarządu
2020-04-30 SA - QSr1
2020-04-23 sprzedaż akcji przez Jakuba Gołąba
2020-04-20 zakończenie części klinicznej fazy Ib dla związku OATD-01
2020-04-07 powołanie członka zarządu
2020-03-31 SA - RS
2020-03-31 SA - R
2020-03-06 podpisanie umowy o dofinansowanie z NCBiR

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy