pixelg
SA - P - 2020-09-17 - ODLEWNIE POLSKIE SA (odlewnie)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki ODLEWNIE POLSKIE SA (odlewnie) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO DLA EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁANOŚĆ WYTWÓRCZĄ, BUDOWLANĄ, HANDLOWĄ LUB USLUGOWĄ
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport półroczny SA-P 2020
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)
Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2019obejmujące okres od 2019-01-01 do 2019-06-30
data przekazania: 2020-09-17
ODLEWNIE POLSKIE SA
(pełna nazwa emitenta)
ODLEWNIEMetalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
27-200Starachowice
(kod pocztowy)(miejscowość)
inż. Władysława Rogowskiego22
(ulica)(numer)
(0-41) 275 86 00(0-41) 275 86 82
(telefon)(fax)
zarzad@odlewniepolskie.plodlewniepolskie.pl
(e-mail)(www)
664-00-05-475290639763
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):
Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo
Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego
Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowew wersji skróconej w wersji pełnej
BilansRachunek przepływów pieniężnych
Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI
Rachunek zysków i stratInformacja dodatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)
BILANSNotyw tys.

półrocze / 20202019półrocze / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe
52 90955 97055 661

Wartości niematerialne i prawne, w tym:
232260278

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe
51 43354 43754 002

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 2441 2731 381

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 2441 2721 380

Inne rozliczenia międzyokresowe

11

Aktywa obrotowe
58 49253 86360 952

Zapasy
14 53114 62213 632

Należności krótkoterminowe
23 55719 80630 531

Od jednostek powiązanych
931617

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek
23 46419 79030 514

Inwestycje krótkoterminowe
19 36619 11515 861

Krótkoterminowe aktywa finansowe
19 36619 11515 861

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
19 36619 11515 861

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
1 038320928

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne
757757757

A k t y w a r a z e m
112 158110 590117 370

PASYWA

Kapitał własny
85 95676 89668 749

Kapitał zakładowy
30 99630 99630 996

Kapitał zapasowy
26 25026 25025 947

Kapitał z aktualizacji wyceny
-303018

Pozostałe kapitały rezerwowe
784784840

Zysk (strata) z lat ubiegłych
18 836Zysk (strata) netto
9 12018 83610 948

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
26 20233 69448 621

Rezerwy na zobowiązania
6 8886 5817 074

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1 2691 2571 225

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
5 1444 7955 538

długoterminowa
2 7962 6212 723

krótkoterminowa
2 3482 1742 815

Pozostałe rezerwy
475529311

długoterminowe

krótkoterminowe
475529311

Zobowiązania długoterminowe

2 2002 532

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek

2 2002 532

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Zobowiązania krótkoterminowe
14 73419 99232 459

Wobec jednostek powiązanych
10477230

Wobec pozostałych jednostek
14 29819 91531 977

Fundusze specjalne
332
252

Rozliczenia międzyokresowe
4 5804 9216 556

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe
4 5804 9216 556

długoterminowe
2 3682 4823 101

krótkoterminowe
2 2122 4393 455

P a s y w a r a z e m
112 158110 590117 370
Wartość księgowa
85 19976 13967 992

Liczba akcji (w szt.)
19 654 12119 654 12119 654 121

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
4,333,883,46

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
19 654 12119 654 12119 654 121

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
4,333,883,46
Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności.

Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu.

Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR

półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów79 651111 04317 93425 896

Zysk (strata) z działalności operacyjnej10 70814 1442 4113 299

Zysk (strata) brutto11 40113 7672 5673 211

Zysk (strata) netto9 12010 9482 0532 553

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 5937 7831 2591 815

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-2 966-4 277-668-997

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-2 376-2 731-535-637

Przepływy pieniężne netto, razem25177557181

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)112 158110 59025 11425 969

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)26 20233 6945 8677 912

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)
2 200
517

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)14 73419 9923 2994 695

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)85 95676 89619 24718 057

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)30 99630 9966 9407 279

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)19 654 12119 916 28519 654 12119 916 285

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)0,870,950,190,22

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,870,950,190,22

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,333,880,970,91

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego)4,333,880,970,91

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

W okresie od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. nie wystąpiła zmiana wysokości kapitału zakładowego na którą składa się 20.664.121 szt. akcji o wartości nominalnej 1,50zł każda.Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto średnioważoną liczbę akcji wynoszącą 19.654.121 szt.Stan akcji na 30.06.2020 przyjęty do wyliczenia wartości księgowej w liczbie 19.654.121 szt. został obliczony jako różnica pomiędzy ilością akcji w kapitale zakładowym, tj. 20.664.121 szt. i ilością 1.010.000 szt. akcji własnych posiadanych przez Spółkę na dzień 30.06.2020


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawaPOZYCJE POZABILANSOWENotyw tys.

półrocze / 20202019półrocze / 2019

Należności warunkowe
4 5413 4481 813

Od jednostek powiązanych z tytułu

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
4 5413 4481 813

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Kwota dotacji wynikająca z podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych ze środków publicznych
4 5413 4481 813

Zobowiązania warunkowe
43 31944 33942 404

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
43 31944 33942 404

udzielonych gwarancji i poręczeń

Weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych
18 11914 63912 704

Weksle własne in blanco zabezpieczające przyznane limity kredytowe przez Bank
25 20029 70029 700

Inne (z tytułu)
P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m
47 86047 78744 217RACHUNEK ZYSKÓW I STRATNotyw tys.

półrocze / 2020półrocze / 2019

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:
79 651111 043

od jednostek powiązanych
14253

Przychody netto ze sprzedaży produktów
79 292110 689

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
359354

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
62 00888 756

jednostkom powiązanym
12361

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
61 78388 590

Wartość sprzedanych towarów i materiałów
225166

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży
17 64322 287

Koszty sprzedaży
2 0082 937

Koszty ogólnego zarządu
5 8486 291

Zysk (strata) ze sprzedaży
9 78713 059

Pozostałe przychody operacyjne
2 3482 033

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
2847

Dotacje
1 8381 173

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
170211

Inne przychody operacyjne
312602

Pozostałe koszty operacyjne
1 427948

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
727783

Inne koszty operacyjne
700165

Zysk (strata) z działalności operacyjnej
10 70814 144

Przychody finansowe
738


Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
1


od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
737


Koszty finansowe
45377

Odsetki w tym:
4568

dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

77

w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne

232

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto
11 40113 767

Podatek dochodowy
2 2812 819

część bieżąca
2 2412 877

część odroczona
40-58

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto
9 12010 948Zysk (strata) netto (zannualizowany)
17 00920 369

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
19 654 12120 173 381

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
0,871,01Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR
RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis

Odlewnie Polskie_Raport_z_przegladu.pdfRaport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYMw tys.

półrocze / 20202019półrocze / 2019

Kapitał własny na początek okresu (BO)76 89666 78066 780

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych76 89666 78066 780

Kapitał zakładowy na początek okresu30 99630 99630 996

Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)


zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)


Kapitał zakładowy na koniec okresu30 99630 99630 996

Kapitał zapasowy na początek okresu26 25019 91019 910

Zmiany kapitału zapasowego
6 3406 037

zwiększenia (z tytułu)
6 3406 037

emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
6 0376 037

dywidenda przypadająca na akcje własne
303


zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty


Kapitał zapasowy na koniec okresu26 25026 25025 947

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu302020

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny-6010-2

zwiększenia (z tytułu)
14


różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego
14


zmniejszenia (z tytułu)6042

zbycia środków trwałych
różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego6042

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu-303018

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu784918918

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
-134-78

zwiększenia (z tytułu)
2 7002 700

z podziału zysku na zakup akcji własnych
2 7002 700

zmniejszenia (z tytułu)
2 8342 778

rozliczenia zakupu akcji własnych
2 8342 778

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu784784840

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu18 83614 93614 936

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu18 83614 93614 936

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych18 83614 93614 936

zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych


zmniejszenia (z tytułu)
14 93614 936

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy
6 0376 037

przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy
2 7002 700

przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy
6 1996 199

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu18 836Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia


zmniejszenia (z tytułu)


Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu18 836Wynik netto9 12018 83610 948

zysk netto9 12018 83610 948

strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )85 95676 89668 749

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)85 95676 89668 749OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
PlikOpis

Oswiadczenie_Zarzadu_o_rzetelnosci_polrocznego_skroconegoSF2020-sig-sig-sig.pdfOświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHw tys.

półrocze / 2020półrocze / 2019

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)WpływySprzedażInne wpływy z działalności operacyjnejWydatkiDostawy i usługiWynagrodzenia nettoUbezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczeniaPodatki i opłaty o charakterze publicznoprawnymInne wydatki operacyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia(metoda pośrednia)Zysk (strata) netto9 12010 948

Korekty razem-3 527-3 165

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własnościAmortyzacja5 3545 020

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
109

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)4367

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej-28-47

Zmiana stanu rezerw307987

Zmiana stanu zapasów911 400

Zmiana stanu należności-3 751-9 306

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów-3 378-450

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych-488-779

Inne korekty-1 677-166

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia5 5937 783

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy2847

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2847

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneZ aktywów finansowych, w tym:w jednostkach powiązanychzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychw pozostałych jednostkachzbycie aktywów finansowychdywidendy i udziały w zyskachspłata udzielonych pożyczek długoterminowychodsetkiinne wpływy z aktywów finansowychInne wpływy inwestycyjneWydatki2 9944 324

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych2 9944 324

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawneNa aktywa finansowe, w tym:w jednostkach powiązanychnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminowew pozostałych jednostkachnabycie aktywów finansowychudzielone pożyczki długoterminoweInne wydatki inwestycyjnePrzepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)-2 966-4 277

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy1 075958

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
375

Kredyty i pożyczki
345

Emisja dłużnych papierów wartościowychInne wpływy finansowe1 075238

Wydatki3 4513 689

Nabycie akcji (udziałów) własnych
3 591

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieliInne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zyskuSpłaty kredytów i pożyczek3 408


Wykup dłużnych papierów wartościowychZ tytułu innych zobowiązań finansowychPłatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
31

Odsetki4367

Inne wydatki finansowePrzepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)-2 376-2 731

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)251775

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:251667

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
-108

Środki pieniężne na początek okresu19 11515 536

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:19 36616 311

o ograniczonej możliwości dysponowania412249Na kwotę innych korekt wykazaną w przepływach pieniężnych z działalności operacyjnej składają się :- otrzymana dotacja COVID w wyskości 540 tys. zł,- rozliczenie dotacji do projekrów celowych w wysokości 1 077 tys. zł,- różnice kursowe z przeliczenia Oddziału w Niemczech 60 tys. zł
Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody)

Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własnościDODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

PlikOpis

INFORMACJA DODATKOWA

PlikOpis

Informacja_Dodatkowa_SA_P_30.06.2020-sig-sig-sig.pdfInformacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-09-17Zbigniew RondudaPrezes Zarządu


2020-09-17Leszek WalczykWiceprezes Zarządu


2020-09-17Ryszar PisarskiWiceprezes Zarządu
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

PlikOpis

Polroczne_spr_Zarzadu_z_dzialaln-sig-sig-sig.pdfPółroczne sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres:
od 01.01.2020r. do 30.06.2020 r.Nazwa jednostki:ODLEWNIE POLSKIE SA
Nazwa skrócona jednoskti:ODLEWNIE
Adres:inż. Władysława Rogowskiego 22, 27-200 Starachowice
Telefon:(0-41) 275 86 00
Fax:(0-41) 275 86 82
Email:zarzad@odlewniepolskie.pl
www:odlewniepolskie.pl
NIP:664-00-05-475
REGON:290639763

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Odlewnie Polskie SA
ODLEWNIE
2020-10-19 rejestracja zmiany w statucie
2020-09-28 wniesienie powództwa o uchylenie uchwał ZWZ z 28.07.2020
2020-09-17 SA - P
2020-09-14 wypłata dywidendy 0,25 zł/akcja
2020-08-14 nabycie akcji przez członków zarządu
2020-08-14 zbycie akcji własnych
2020-08-10 dokumenty związane z oferowaniem akcji własnych w ramach realizacji Transzy IV Programu Motywacyjnego
2020-08-04 ukonstytuowanie się RN

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy