pixelg
SA - PSr - 2020-09-09 - OEX S.A. (oex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - PSr - komunikat spółki OEX S.A. (oex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport półroczny PSr 2020
(rok)
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-09-09
OEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OEXTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 395 61 33
(telefon)(fax)
sekretariat.zarzad@oex.ploex.pl
(e-mail)(www)
7791580574630822208
(NIP)(REGON)
PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
I. Przychody ze sprzedaży 234 931281 80752 93665 720
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 4438 1942 1281 911
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem6 2533 5881 409837
IV. Zysk (strata) netto5 2304 8981 1781 142
V. Zysk (strata) netto przypadajacy akcjonariuszom podmiotu dominującego (w zł/EURO)3 889 380,074 241 130,67876 381,27989 069,65
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej27 92337 9136 2928 842
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej2 277-6 227513-1 452
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-15 296-28 121-3 447-6 558
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów14 9043 5653 358831
X. Aktywa374 828445 80183 929104 845
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania213 187297 89847 73670 061
XII. Zobowiązania długoterminowe73 155127 83516 38030 065
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe140 032170 06331 35539 996
XIV. Kapitał własny161 641147 90336 19434 784
XV. Kapitał zakładowy (w zł/EURO)1 597 996,801 597 996,80357 813,88375 822,39
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)7 568 9327 989 9847 568 9327 989 984
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO)0,510,530,120,12
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO)0,510,530,120,12
XIX. Liczba akcji (w szt.) 7 568 9327 989 9847 568 9327 989 984
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO)21,3618,514,784,35
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)21,3618,514,784,35
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 2,320,000,520,00
Wybrane dane finansowe dotyczące OEX S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 2 1683 104489724
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-411-23-93-5
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem8 02513 7631 8083 210
IV. Zysk (strata) netto7 97213 8771 7963 236
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (w zł/EURO)7 972 117,6713 876 984,091 796 331,163 236 236,96
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-2 799253-63159
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 307-356745-83
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 961-5 246-667-1 223
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-2 453-5 349-553-1 247
X. Aktywa157 237180 62335 20842 480
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 96052 8732 45412 435
XII. Zobowiązania długoterminowe4 55541 4171 0209 741
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe6 40511 4561 4342 694
XIV. Kapitał własny146 277127 75032 75330 045
XV. Kapitał zakładowy (w zł/EURO)1 597 996,801 597 996,80357 813,88375 822,39
XVI. Średnia ważona liczba akcji (w szt.)7 568 9327 989 9847 568 9327 989 984
XVII. Zysk na akcję (w zł/EURO)1,051,740,240,41
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (w zł/EURO)1,051,740,240,41
XIX. Liczba akcji (w szt.) 7 568 9327 989 9847 568 9327 989 984
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EURO)19,3315,994,333,76
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)19,3315,994,333,76
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) 2,320,000,520,00


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
Grupa OEX - skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020r. 09.09.2020.pdfSkonsolidowany raport półroczny za 2020 rok
Raport z przeglądu SSF OEX S.A. 30.06.2020-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta - Grupa OEX S.A
Raport z przeglądu JSF OEX S.A. 30.06.2020-sig.pdfRaport niezależnego biegłego rewidenta - OEX S.A
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-09Tomasz Słowiński Członek Zarządu
2020-09-09Robert Krasowski Członek Zarządu


Nazwa jednostki:OEX S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OEX
Adres:F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:22 395 61 33
Email:sekretariat.zarzad@oex.pl
www:oex.pl
NIP:7791580574
REGON:630822208

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
OEX SA
OEX
2020-10-09 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-10-07 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-10-01 kupno akcji przez członka zarządu
2020-09-30 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-09-25 korekta numeracji RB
2020-09-25 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-09-23 kupno akcji przez podmiot powiązany
2020-09-17 akcje w posiadaniu członka zarządu

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy