pixelg
SA-QSr1 - 2020-05-21 - OEX S.A. (oex)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA-QSr1 - komunikat spółki OEX S.A. (oex) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMiędzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
w walucie
data przekazania: 2020-05-21
OEX S.A.
(pełna nazwa emitenta)
OEXTelekomunikacja (tel)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-797Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
F. Klimczaka1
(ulica)(numer)
22 395 61 33
(telefon)(fax)
sekretariat.zarzad@oex.ploex.pl
(e-mail)(www)
7791580574630822208
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ OEX
I. Przychody ze sprzedaży117 662134 70926 80431 344
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 7912 991408696
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem21069448161
IV. Zysk (strata) netto-3091 300-70302
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-8991 073-205250
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej14 81519 6043 3754 561
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 247-3 212-284-747
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-9 961-14 766-2 269-3 436
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów3 6071 626822378
X. Aktywa369 408449 65181 148104 538
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania213 305304 85546 85770 875
XII. Zobowiązania długoterminowe79 436152 37017 45035 424
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe133 869152 48529 40735 451
XIV. Kapitał własny156 103144 79634 29133 663
XV. Kapital zakładowy1 5981 598351372
XVI. Średnia ważona liczba akcji7 568 9327 989 9847 568 9327 989 984
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR)-0,120,13-0,030,03
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN;EURO)-0,120,13-0,030,03
XIX. Liczba akcji w sztukach7 568 9327 989 9847 568 9327 989 984
XX. Wartość księgowa na jedna akcję20,6218,124,534,21
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO)20,6218,124,534,21
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE OEX S.A.
I. Przychody ze sprzedaży1 0711 571244366
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3147-722
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem-187-329-43-77
IV. Zysk (strata) netto-258-272-59-63
V. Zysk(strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego-258-272-59-63
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 278-957-291-223
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-312-303-71-71
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej-1 456-2 628-332-611
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów-3 046-3 888-694-905
X. Aktywa150 489166 01933 05838 597
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania12 44252 4182 73312 187
XII. Zobowiązania długoterminowe5 75243 3681 26410 083
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe6 6909 0501 4702 104
XIV. Kapitał własny138 047113 60130 32526 411
XV. Kapital zakładowy1 5981 598351372
XVI. Średnia ważona liczba akcji7 568 9327 989 9847 568 9327 989 984
XVII. Zysk na akcję (PLN; EUR)-0,03-0,03-0,01-0,01
XVIII. Rozwodniony zysk na akcję (PLN;EURO)-0,03-0,03-0,01-0,01
XIX. Liczba akcji w sztukach7 568 9327 989 9847 568 9327 989 984
XX. Wartość księgowa na jedna akcję18,2414,224,013,31
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EURO)18,2414,224,013,31
XXII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EURO)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Grupa OEX skonsolidowany raport kwartalny za I kwartal 2020 roku.pdfGrupa OEX skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-05-21Robert Krasowskiczłonek zarządu
2020-05-21Tomasz Słowińskiczłonek zarządu


Nazwa jednostki:OEX S.A.
Nazwa skrócona jednoskti:OEX
Adres:F. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa
Telefon:22 395 61 33
Email:sekretariat.zarzad@oex.pl
www:oex.pl
NIP:7791580574
REGON:630822208

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy