pixelg
SA - QSr3 - 2020-11-19 - OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (openfin)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr3 - komunikat spółki OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA (openfin) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 3 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-11-19
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPEN FINANCE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
01-171Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Młynarska48
(ulica)(numer)
+48 (22) 541 51 00+48 (22) 541 51 01
(telefon)(fax)
kontakt@open.plwww.open.pl
(e-mail)(www)
5213280836015672908
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


(niebadane)(niebadane)(niebadane) (niebadane)
Przychody ze sprzedaży 167 817 259 618 37 779 60 256
Koszty działalności operacyjnej 175 701 272 158 39 554 63 166
Zysk/(Strata) brutto 9 472 (15 178) 2 132 (3 523)
Zysk/(Strata) netto za okres 8 477 (15 050) 1 908 (3 493)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) 0,68 (1,21) 0,15 (0,28)
rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) 0,68 (1,21) 0,15 (0,28)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 6 395 (8 259) 1 440 (1 917)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (5 591) (17 136) (1 259) (3 977)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 196) 29 015 (269) 6 734
Przepływy pieniężne netto razem (392) 3 620 (88) 840
DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 255 607 240 391 56 465 56 450
Aktywa obrotowe 26 964 37 838 5 957 8 885
Aktywa razem 282 571 278 228 62 422 65 335
Zobowiązania długoterminowe 63 117 103 697 13 943 24 351
Zobowiązania krótkoterminowe 158 560 122 013 35 027 28 652
Zobowiązania razem 221 677 225 710 48 970 53 002
Kapitał własny ogółem 60 894 52 518 13 452 12 332
Kapitał podstawowy 743 743 164 174
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO


(niebadane) (niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody z tytułu pośrednictwa finansowego 148 061 227 972 33 332 52 911
Koszty działalności operacyjnej 154 343 231 263 34 746 53 675
Zysk/(Strata) brutto (22 078) (7 895) (4 970) (1 832)
Zysk/(Strata) netto za okres (19 928) (8 570) (4 486) (1 989)
Zysk/(Strata) netto na jedną akcję:
podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) 0,68 (1,21) 0,15 (0,28)
rozwodniony z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) 0,68 (1,21) 0,15 (0,28)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 5 436 (4 153) 1 224 (964)
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (3 588) (23 209) (808) (5 387)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (1 129) 30 970 (254) 7 188
Przepływy pieniężne netto razem 719 3 607 162 837
DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO30.09.202031.12.201930.09.202031.12.2019
(niebadane)(badane)(niebadane) (badane)
Aktywa trwałe 177 325 178 481 39 172 41 912
Aktywa obrotowe 23 810 40 577 5 260 9 528
Aktywa razem 201 135 219 058 44 432 51 440
Zobowiązania długoterminowe 63 079 103 628 13 934 24 334
Zobowiązania krótkoterminowe 145 785 103 128 32 205 24 217
Zobowiązania razem 208 863 206 757 46 139 48 552
Kapitał własny ogółem (7 728) 12 301 (1 707) 2 889
Kapitał podstawowy 743 743 164 174
Liczba akcji (tys. sztuk) 12 393 12 393 12 393 12 393

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje śródrocznego skróconego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego przeliczono na EURO według następujących zasad:
• Poszczególne pozycje aktywów, zobowiązań i kapitału własnego przeliczono według średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski obowiązujących na dzień 30 września 2020 roku w wysokości 1 EURO = 4.5268 zł, oraz na 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 EURO = 4.2585 zł;
• Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz pozycje dotyczące sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020 roku oraz 30 września 2019 roku (odpowiednio 1 EURO = 4.4420 zł oraz 1 EURO = 4.3086 zł).

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020.pdfSkonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2020
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-11-19Joanna Tomicka - Zawora
Prezes Zarządu
2020-11-19Marek Żuberek
Wiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:OPEN FINANCE S.A.
Adres:Młynarska 48, 01-171 Warszawa
Telefon:+48 (22) 541 51 00
Fax:+48 (22) 541 51 01
Email:kontakt@open.pl
www:www.open.pl
NIP:5213280836
REGON:015672908

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Open Finance SA
OPENFIN
2021-01-19 transakcje animatora na akcjach
2021-01-15 transakcje animatora na akcjach
2021-01-15 kupno akcji przez B-Sixteen
2021-01-13 transakcje animatora na akcjach
2021-01-12 transakcje animatora na akcjach
2021-01-07 transakcje animatora na akcjach
2021-01-04 transakcje animatora na akcjach
2020-12-30 spełnienie warunków zawieszających umów znaczących i aneksów do umów znaczących

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy