pixelg
SA - QSr1 - 2020-05-14 - OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (oponeo.pl)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - QSr1 - komunikat spółki OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA (oponeo.pl) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ "ROZSZERZONEGO" SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2020
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2020 obejmujący okresod 2020-01-01 do 2020-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSSF
w walucie
data przekazania: 2020-05-14
OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPONEO.PL S.A.Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
85-145Bydgoszcz
(kod pocztowy)(miejscowość)
Podleśna17
(ulica)(numer)
052 374 03 95052 3418850
(telefon)(fax)
zarzad@oponeo.plwww.oponeo.pl
(e-mail)(www)
9532457650093149847
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów167 862160 20038 18337 275

Zysk (strata) ze sprzedaży27 19726 5986 1866 189

Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 542-3 576-1 943-832

Zysk (strata) brutto-9 879-3 506-2 247-816

Zysk (strata) netto-3 267-3 595-743-836

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-53 053-51 458-11 654-11 963

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1 052-5 835-231-1 357

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej22 86322 0305 0225 122

Przepływy pieniężne netto razem-31 242-35 263-6 863-8 198

Aktywa razem428 213375 63794 06587 331

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania236 200221 31551 88651 453

Zobowiązania długoterminowe15 06615 5993 3103 627

Zobowiązania krótkoterminowe221 134205 71648 57647 826

Kapitał własny192 013154 32242 17935 878

Kapitał zakładowy13 93613 9363 0613 240

Liczba akcji (w szt.)13 936 00013 936 00013 936 00013 936 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,23-0,26-0,05-0,06

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-0,23-0,26-0,05-0,06

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,7811,073,032,57

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)13,7811,073,032,57

Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR zastosowano następujące kursy:
1. Dla pozycji sprawozdania z dochodów całkowitych oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych:
– 4,3962 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca dla I kwartału 2020 roku,
– 4,2978 – kurs wyliczony jako średnia z kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca dla I kwartału 2019 roku.
2. Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej:
– 4,5523 – kurs NBP z dnia 31 marca 2020 roku,
– 4,3013 – kurs NBP z dnia 29 marca 2019 roku.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTURozszerzony skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

PlikOpis

1q2020.pdfRozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 rokuPODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2020-05-14Dariusz TopolewskiPrezes Zarządu


2020-05-14Michał ButkiewiczCzłonek Zarządu


2020-05-14Maciej KarpusiewiczCzłonek Zarządu


2020-05-14Ernest PujszoCzłonek Zarządu


2020-05-14Wojciech TopolewskiCzłonek Zarządu

Nazwa jednostki:OPONEO.PL SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:OPONEO.PL S.A.
Adres:Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
Telefon:052 374 03 95
Fax:052 3418850
Email:zarzad@oponeo.pl
www:www.oponeo.pl
NIP:9532457650
REGON:093149847

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
Oponeo.pl SA
OPONEO.PL
2020-08-05 wyniki VII.2020
2020-07-09 WZ - wykaz akcjonariuszy
2020-07-09 wypłata dywidendy za rok 2019
2020-07-07 WZ - podjęte uchwały: wypłata dywidendy 0,1 zł/akcja
2020-07-06 wyniki VI.2020
2020-07-03 WZ - uzupełnienie dokumentacji na walne
2020-06-09 WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał
2020-06-08 wyniki V.2020

ZOBACZ TAKŻE:
Wiadomości | Akcjonariat | Wyniki finansowe
Analiza fundamentalna | Analiza techniczna | Wycena akcji

AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy