pixelg
SA - P - 2020-09-11 - OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA (opteam)
AD.bx ad0a
AD.bx ad0b
 • Nasze usługi
 • Portfel 4 Fazy Rynku

  qpo epoq iwepiew qpoi ewqpoi ewpqoi pewoqi poewqi poewq ipoewq ipoewqi poew qipo iewqpoi ewqpo iewqpo iewqpo ipoeqwi poqewi poewi poewi poewi poewq ipo

 • Abonament ATTrader.pl

  a ksjdlksadj ladj lkasjlka sjlkdj lkajsdljalsk djlaksjdlk jasld jalskdjlk j

 • Abonament Premium

  qwip iepoiqwpoe ipoqwi peiqpwiepi qwpeipoqwipoqw ipoei poiqwe powi epoe iqpwoipeoi powqi poei poqwi po iepoi wqpoei poi qwpoei poqwi epoiqwpoi epoi qwpoei poqwi epoi wqpo iepwoi wpqoei pwoeqi poweqi pwoqei powei pweoqi wpoeq

 • E-Book

  pwwqpoiqwe pqowei powiqpow ipowipowipoiqwepoiwqepoiwqepoqwepipoweq

SA - P - komunikat spółki OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA (opteam) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

FORMULARZ RAPORTU PÓŁROCZNEGO
skorygowany
KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO
Raport półroczny P 2020
(rok)
dlaemitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za półrocze roku obrotowego2020 obejmujące okresod 2020-01-01 do 2020-06-30
zawierający sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2020-09-11
OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
OPTEAM S.A.Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
36-002Jasionka
(kod pocztowy)(miejscowość)
Tajęcina113
(ulica)(numer)
17 867 21 0017 852 01 38
(telefon)(fax)
www.opteam.pl
(e-mail)(www)
813-033-45-31008033000
(NIP)(REGON)
(firma audytorska)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze/2019
Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów20 73922 0744 6705 148
Zysk (strata) na sprzedaży-1 401-2 581-315-602
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-1 218-2 334-274-544
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-1 6463 257-371760
Zysk (strata) netto-1 5602 229-351520
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 708982610229
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-708-1 128-159-263
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-90328-2076
Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych 2 80118263142
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) -0,210,31-0,050,07
Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019Stan na 30.06.2020Stan na 31.12.2019
Aktywa razem 49 95359 55011 18513 984
Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 10 0547 8072 2511 833
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 10 52020 8052 3564 886
Kapitał własny29 37930 9386 5787 265
Kapitał zakładowy 730730163171
Średnia ważona liczba akcji w szt.7 299 6667 299 6667 299 6667 299 666
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 4,024,240,901,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
PlikOpis
0_SF RAPORT OPTeam S A za I półrocze 2020_ESPI_DRTOJB.pdf
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU - RAPORT PÓŁROCZNY 2020_TOJB.pdf
20 HY Raport z przeglądu Opteam.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-11Tomasz OstrowskiPrezes Zarządu
2020-09-11Jacek BłahutWiceprezes Zarządu


Nazwa jednostki:OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:OPTEAM S.A.
Adres:Tajęcina 113, 36-002 Jasionka
Telefon:17 867 21 00
Fax:17 852 01 38
www:www.opteam.pl
NIP:813-033-45-31
REGON:008033000

Źródło: strona internetowa spółki, relacje inwestorskie, raporty bieżące i okresowe.
AD.bx ad3a
Logowanie

Zaloguj
Zapamiętaj | Rejestruj | Aktywuj | Odzyskaj hasło
Ostatnio zaktualizowane dane
AD.bx ad3b
AD.bx ad3d


Współpraca
Biuro Maklerskie Alior Bank Bossa tradingview PayU Szukam-Inwestora.com Kampanie reklamowe - emisje akcji, obligacji, crowdfunding udziałowy